Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval over alle premiën wordt omgeslagen. Met en in elke jaarpremie vloeit tevens een bijdrage in de kas om de onkosten te bestrijden. Het zou nu èn voor de administratie èn voor het verkrijgen van een zuiver overzicht van den toestand eener Maatschappij zeer gemakkelijk zijn, wanneer de op elke verzekering vallende onkosten betaald konden worden, naarmate de jaarpremiën daarvoor binnenliepen, en wanneer men dus telkens uit den opslag van elke premie een stukje onkosten betalen kon. Een dergelijke toestand zal echter wel steeds tot de vrome wenschen blijven behooren. En zijn onkosten, die bij het afsluiten der verzekering moeten voldaan worden, en dat wel in ééns, zonder dat het mogelijk is, ze langzamerhand af te betalen. Ik noem b.v. de kosten voor geneeskundig onderzoek; de doctoren zouden vreemd opkijken, wanneer een Maatschappij hun voorstelde, de kosten voor een geneeskundig onderzoek langzamerhand af te betalen, bij dubbeltjes of kwartjes tegelijk, al naarmate de premiën op de verzekering "in kwestie voldaan worden.

Ook de aanbrengprovisie voor den Agent moet meestal in het eerste jaar worden betaald. Correcter zoude het zijn, den Agent, die een post aanbrengt, daarop zijn provisie uit te betalen, naarmate de premiën binnenkomen, en hem dus telken jare een betrekkelijk gering, doch gelijkblijvend, percentage der jaarpremie toe te kennen, zoolang die werkelijk betaald wordt, in plaats van (zooals nu) een groot gedeelte alleen van de eerste jaarpremie! In vroeger tijd ging het ook werkelijk zoo toe, en in vele gevallen was dit voor de Agenten zeiven een gezonde toestand. Elke door hen aangebrachte verzekering verschafte hun daardoor, zoolang zij bestaan bleef, een vaste vermeerdering van inkomsten, terwijl tegenwoordig de hooge provisie, die alleen gedurende het eerste jaar wordt uitbetaald, dan ook voor de toekomst op en genoten is; 'twas een soort van gedwongen wijze van sparen. Maar weldra week men van deze gewoonte af, en eischten de Agenten, dat te tegenwoordige, contante waarde derlrtoor hen in de toekomst op een afgesloten post nog te ontvangen provisiën hun aanstonds in het eerste jaar zou worden uitgekeerd. M. a. w. zij wenschten hun provisie gedisconteerd onmiddellijk in den zak te steken, en van de provisie in latere jaren afstand te doen. Bijna algemeen is aan dezen wensch gehoor gegeven; tegenwoordig wordt als provisie gedurende het eerste jaar een flink percentage van de jaarpremie uitbetaald (dikwijls ook uitgedrukt in percenten over het verzekerd kapitaal of op andere wijze), en van de vroegere provisiën over de latere jaarpremiën is nog slechts een incasseerloon behou-

Sluiten