Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft een contante waarde van r. De premie, die / P bedraagt, heeft dus een contante waarde van / Pr.

De contante waarde der verzekerde som, K, verminderd met de contante waarde der nog te ontvangen premiën, Pr, (d. i. de reserve) wordt dus uitgedrukt door de eenvoudige formule: K—Pr.

Toch zou de Maatschappij, die dit bedrag reserveerde, te weinig in kas gehouden hebben. Wij mogen namelijk niet vergeten, dat er in de tariefpremie, P, een zekere som begrepen is voor onkosten; en trekt men de contante waarde der tariefpremïén dus van K (de contante waarde der verzekerde som) af, teneinde dit bedrag, en niet meer, in kas te houden, dan zou men niets reserveeren voor onkosten, d. w. z. geene gelden in kas houden om die onkosten te dekken.

Vermindert men echter de tariefpremie met den opslag voor onkosten, zoodat de netto-premie overblijft (die wij P' zullen noemen), dan kan men ook alleen de contante waarde dier netto-prem\e (dus P'r) van de contante waarde der verzekerde som (K) aftrekken. Wij vinden dan:

K—P'r

voor de reserve, ditmaal berekend met netto-premie. Een Maatschappij, die haar reserve aldus berekent, heeft dus de contante waarde van den geheelen opslag voor onkosten ten allen tijde in kas.

Er zijn Maatschappijen, die van meening zijn, dat deze berekening van de reserve met netto-premie de eenige juiste methode is, en dat elke Maatschappij, die eene andere methode volgt, daardoor alléén reeds onbetrouwbaar is. De meeningen der specialiteiten op dit gebied zijn nog niet eenstemmig, maar de groote meerderheid van deskundigen rangschikt zich meer en meer aan de zijde van hen, die meenen dat een Maatschappij, die haar reserve met netto-premie berekent, zich niet aan de werkelijkheid aansluit, of liever, dat een Maatschappij, die haar reserve niet met netto-premie berekent, dit wél doet.

De meeste Maatschappijen, die gewoon zijn hare reserve met nettopremie te berekenen, breken den staf over hare talrijke zusterinstellingen, die deze methode niet huldigen, en over de vele verdienstelijke mannen, die het met de laatsten eens zijn. Sommige Maatschappijen en finantieele specialiteiten noemen elke andere methode onbetrouwbaar, ja woorden als „misbruik", „verderfelijke gewoonte", enz. zijn in deze vaak door hen uitgesproken. Zij zouden goed doen te bedenken, dat zij door

Sluiten