Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge die groote uitgaven langzamerhand terugontvangen uit den opslag, die daarvoor op de premiën is gelegd, dat is waar! Maar bij geen Uwer verzekeringen zijt ge er zeker van, dat de verdere premiën werkelijk betaald zullen worden. De verzekerden kunnen zeer spoedig overlijden of hunne verzekeringen laten loopen. Als de voor het sluiten dier verzekeringen gemaakte onkosten dan nog niet in Uw kas teruggevloeid zijn, en ge daarvoor rekendet op de opslagen uit de toekomstige premiën, komt ge bedrogen uit, want die premiën blijven weg. Het eenige middel om nimmer te kort te komen is, dat ge steeds de reserve met netto-premie in kas hebt, d. w. z.: K —P'r. Immers ge beschikt dan steeds over de contante waarde van alle toekomstige opslagen, en al blijven de verdere premiën ook uit, en daarmede de opslagen, die de reeds gedane uitgaven goed moesten maken: door die contante waarde zijt ge dan tóch voor alle gedane uitgaven gedekt; 't is even goed, alsof gij die toekomstige opslagen wél ontvangen hadt!

B. Ik ben het niet met U eens, dat ik niet ten minste op een deel van de toekomstige opslagen rekenen mag, om het in het eerste jaar voor de verzekeringen uitgegeven geld weer in de kas te zien terugvloeien. Het is moeielijk denkbaar, dat alle toekomstige premiën zullen uitblijven. Vele verzekeringen zullen hun normaal verloop hebben, en wat de kortlevenden te weinig betalen ter restitutie van de voor hunne verzekeringen gemaakte onkosten (doordat zij slechts enkele premiën betalen), dat zullen de langlevenden te veel betalen. Dit neutraliseert elkander, een gevolg van den coöperatieven grondslag der verzekering.

Doch ook bij de verzekeringen, welke ontijdig vervallen, doordat de verzekerden hun contract tusschentijds laten loopen, bestaan tegen-invloeden, die geheel of gedeeltelijk de schade vergoeden, welke de Maatschappij door het uitblijven van de geregelde afbetaling der gemaakte onkosten lijdt. Ge vergeet in de eerste plaats, dat wat in het eerste jaar te veel is uitgegeven door de zorgen der Directiën reeds binnen enkele jaren weer uit de inkomsten of winsten der Maatschappij in de kas teruggevloeid zal zijn, soms reeds binnen 3 jaren. Daardoor komt de opslag op alle toekomstige premiën feitelijk vrij en behoeft in geen geval voor de reeds betaalde onkosten gereserveerd te blijven. In de tweede plaats vergeet ge, dat, wanneer den verzekerde bij het verbreken van zijn contract een zeker bedrag van het gestorte geld wordt teruggegeven (B. bedoelt hier ingeval van afkoop, waarover ik zoo straks

5

Sluiten