Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

premie. Wanneer zij eenmaal van de netto-méthode afwijken, is er niets, dat ze belet in hare berekeningen de reserve met bruto-premie veel te dicht te naderen. Het zal dan blijken, dat onvoorzichtige Directiën in het eerste jaar van het bestaan der verzekeringen méér hebben uitgegeven dan zij later ooit terugontvangen, wanneer vele dier verzekeringen vervallen. Uw méthode kan aanleiding geven tot misbruik, ergo zij is misbruik!

B. In dat ergo schuilt uw fout! Dat een Directie, zoo ze onvoorzichtig is, te ver kan gaan in haar afwijking van de netto-méthode, niemand ontkent het! Ook Directiën, die de reserve met netto-premie berekenen, kunnen niettemin onvoorzichtig zijn op andere punten, b.v. het geneeskundig onderzoek. Dat men bij het vaststellen van P"', de reserve-premie, voorzichtig en niet lichtvaardig moet zijn, spreekt wel van zelf. Maar dat men, alleen omdat onvoorzichtigen er misbruik van kunnen maken, elke andere méthode dan de netto-méthode zou moeten veroordeelen, dat gaat toch wel wat ver. Op geen enkel gebied is een méthode zelve een misbruik, omdat men er misbruik van maken kan.

A. Uw méthode is zelve een misbruik, omdat ge niet reserveert en als winst uitkeert, wat later blijken kan voor onkosten noodig geweest te zijn.

B. Misbruik is een leelijk woord, en ik heb U reeds aangetoond, op welke gronden ik dat gevaar denkbeeldig acht. Als ik niets van den opslag reserveeren wilde, zoudt ge gelijk hebben; maar ik heb U immers gezegd, dat ik een deel daarvan in kas wil houden, slechts niet het geheel.

A. Alles wat ge minder dan het geheel reserveert is te weinig.

B. Er is nóg iets. Wanneer ik verzekeringen afsluit, moet ik in het eerste jaar daarop een groot bedrag aan onkosten betalen. Daarvoor kan ik het benoodigde niet uit de eerste premiën vinden, en leen dus uit andere middelen van de Maatschappij, in casu van het maatschappelijk kapitaal.

Als ik nu niet rekenen mag op het binnenkomen van ook maar één verdere premie, en dus ook niet op eenige latere compensatie voor de betaalde onkosten, hoe zal ik dat geleende bedrag dan ooit kunnen terugbetalen ?

A. Uw fout ligt daarin, dat ge van het maatschappelijk kapitaal leent, om de hooge onkosten van het eerste jaar te kunnen betalen. Terecht

5*

Sluiten