Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziet ge in, dat ge dat niet doen moogt, omdat ge niet zeker ervan zijt, het te kunnen terugbetalen. Ge moogt daarom van niets leenen, noch van het maatschappelijk kapitaal, noch van iets anders, maar ge moet het benoodigde bedrag voor de hooge kosten van het eerste jaar daaruit vinden, dat ge van Uwe winsten daarvoor een gedeelte bestemt.

B. Ge kunt mij niet overtuigen, omdat ik nog maar altijd niet toegeven kan, dat men de waarde van die toekomstige opslagen op de premiën geheel moet wegcijferen. Bovendien maakt ge door Uw methode het werken voor een jonge Maatschappij eenvoudig onmogelijk. Hoe wil die de onkosten voo'r de nieuwe verzekeringen ooit vinden uit haar winsten, die uit den aard der zaak nog zeer gering zijn, misschien bijna nihiü Uw Maatschappij bestaat zeker reeds lang; toen- ze jong was, heeft ze dat stellig óók niet kunnen doen. Of ge nu echter leent van het maatschappelijk kapitaal, zooals ik, dan wel het benoodigde uit de winst der Maatschappij vindt, zooals gij, met het aldus verkregen bedrag worden de onkosten van het eerste jaar feitelijk afbetaald. Daarmee hebt ge dus afgehandeld, ge hebt ze voldaan, en wel volgens Uw systeem uit Uw winst. En wat doet ge nu ? Ge blijft niettemin de reserve met netto-premie, en daarmede de contante waarde van alle toekomstige opslagen reserveeren, hoewel ge de onkosten, welke door die opslagen gedekt moeten worden, grootendeels reeds betaald hebt uit Uw winst, en door U geen enkel fonds is aangesproken, dat weer aangevuld zou moeten worden. Waartoe ze dan nog in hun geheel gereserveerd? Is dat niet overbodig? Wat doet ge met dien overbodigen rijkdom?

A. Ik erken, dat het geheel van mijn gereserveerden opslag niet noodig is voor het dekken van gemaakte onkosten. Het te veel gereserveerde keer ik weer als winst uit.

B. Maar dan twisten wij eenvoudig over woorden: Ik leen het bedrag, dat ik in het eerste jaar noodig heb, van mijn aandeelen-kapitaal, en keer mijn volle winst onmiddellijk uit. Gij leent dat bedrag van Uw winst, m. a. w. houdt het van de winst, die ge uitkeert, af. Ik betaal het geleende terug uit een deel van den opslag der volgende jaarpremiën, ja, door vervroegde afbetaling uit andere inkomsten, maak ik dat deel van den opslag reeds na eenige jaren vrij. Gij reserveert de contante waarde van den geheelen opslag, en keert wat te veel gereserveerd blijkt, lateials winst uit, m. a. w. ge lost daarmede de leening weder af, die ge bij de winst gesloten hadt. Het eenige onderscheid is dus, dat ik bij het maatschappelijk kapitaal en gij bij de winst geleend hebt. Dienten-

Sluiten