Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aangezien nu de afkoopwaarde uit de reserve berekend wordt, spreekt het vanzelf, dat men, streng genomen, slechts de afkoopwaarde berekenen kan voor een groef van verzekeringen, en niet voor één speciale verzekering. Dit is trouwens zeer verklaarbaar. Slechts wanneer men vooruit wist, of de verzekerde spoedig sterven, dan wel nog lang leven zal, ware het mogelijk de juiste afkoopwaarde van een bepaalden post te bepalen; want een verzekering op het leven van iemand, die nog lang leven zal, heeft minder waarde dan een andere op het leven van iemand, die spoedig sterven zal. Men berekent wel de afkoopwaarde voor bepaalde verzekeringen, maar bedoelt daarmee niets anders dan de waarde, welke die verzekering, in verband met de geheele groep van verzekeringen, waartoe zij behoort, gemiddeld zou representeeren.

De Maatschappij kan nooit weten, of zij bij een bepaalden afkoop een goede of een slechte zaak gedaan heeft: Blijkt het later, dat de verzekerde zeer spoedig na den afkoop sterft, dan heeft de Maatschappij eene goede zaak gedaan; blijft hij nog zeer lang in leven, dan is het een slechte zaak geweest! Hieruit ziet men tevens hoe averechtsch de redeneering van leeken, is die zeggen: „Wel, ge hebt op dien post zóó en zóóveel ontvangen en geeft veel minder terug: afkoop moet voor U dus winst zijn!" De fout schuilt ook hierbij weer in de omstandigheid, dat men één verzekering op zichzelve beschouwt, terwijl de coöperatieve idéé van verzekering juist met zich brengt, dat men ze in groepen moet observeeren. — Is het dus onzeker, of de Maatschappij op een bepaalden afkoop een goede of een slechte zaak gedaan heeft, het is evenmin mogelijk te bereken, of zij voor- of nadeel hebben zal bij een groep van afkoopen. Er bestaat geen natuurwet, volgens welke afkoopen plaats vinden. Derhalve kan men daaromtrent niets met zekerheid zeggen. Alleen kan men met zeer groote waarschijnlijkheid aannemen, dat zij op hare afkoopen, als één geheel genomen, verliezen zou, zoo zij steeds de volle aanwezige reserve-waarde restitueerde. Immers, iemand, die zich ziek gevoelt, of weet, dat hij ziek is, zal niet spoedig tot afkoopen besluiten, omdat het mogelijk en zelfs waarschijnlijk is, dat hij na korten tijd overlijden en zijn familie de verzekerde som dan zeer noodig hebben zal. Volkomen gezonde personen daarentegen zullen veel gemakkelijker tot afkoopen komen: het vooruitzicht, geld in handen te krijgen, lokt hen aan, en later hebben zij immers waarschijnlijk tóch nog de gelegenheid zich opnieuw te verzekeren. Of wel, zij laten zich door een Agent, die van kwade practijken niet afkeerig is, tot den afkoop bewegen, om

Sluiten