Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beloening.

Vrijo polis.

Uitstel van pronie betaling.

omstandigheden een slaatje bezorgen moet. Na wat ik reeds gezegd heb, is het duidelijk, dat deze meening onjuist is, en integendeel talrijke afkoopen een Maatschappij verzwakken en de doorsnede van het door haar geloopen risico ongunstiger maken. Daarom moet het steeds het streven der Directiën zijn, de gevallen van afkoop zooveel mogelijk te beperken.

De verzekerde kan in een positie komen, die hem dwingt, bij de Maatschappij geld op zijn polis op te nemen. Het spreekt vanzelf, dat het bedrag van zulk een beleening niet meer kan bedragen dan de afkoopsom, omdat men bedacht moet zijn op de mogelijkheid, dat verdere premiebetaling uitblijft. Geschiedt dit inderdaad, en vervalt daardoor de verzekering, dan zou men, zoo er meer dan de afkoopsom was te leen gegeven, de verzekering ook feitelijk voor meer dan de afkoopsom hebben afgekocht. Dat ik hier terloops van de mogelijkheid tot beleenen gewag maakt vindt zijn oorzaak daarin, dat de Directiën in de beleening een machtig middel hebben om afkoop te voorkomen. Menigmaal wordt een verzekerde, die door tijdelijk geldgebrek tot afkoop gedwongen zou zijn, daarvan weerhouden, doordat hij zijn polis beleenen kan.

Een deel der verzekering kan bij staking der premiebetaling behouden blijven door het afgeven van een zoogenaamde premie-vrije of vrije polis, d. i. van een polis, waarop geen verdere premie behoeft te worden betaald. Het bedrag van die vrije polis wordt meestal bepaald door de aanwezige reserve-waarde als premie in ééns of koopsom te beschouwen, en het daarmede overeenstemmend verzekerd kapitaal op de bekende wijze uit te rekenen.

Ook het uitstel, dat men den verzekerde verleenen kan voor reeds vervallen premiën, staat in nauw verband met de grootte der reserve. Immers, zoolang de achterstallige premiën niet meer bedragen dan de aanwezige reserve, kan men de Maatschappij voldoende gedekt achten. Daaruit volgt (en dit wordt door de verzekerden niet altijd begrepen), dat door het verleenen van uitstel, zoo de betaling ten slotte achterwege blijft, de afkoopsom verminderd of zelfs geheel opgeteerd is. De Maatschappij heeft voor rekening van den verzekerde daaruit aan zichzelvc de premie betaald.1) Het spreekt vanzelf, dat voor uitstel eenige rente berekend moet worden, omdat de berekeningen der Maatschappijen uitgaan van de onderstelling, dat zij van den vervaldag der premie af daarover rente maken.

x) Vergelijk de Noot in het Vijfde Hoofdstuk, II.

Sluiten