Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reserveberekening bij verzekeringen bij leven en lijfrenten.

Afkoop en beleening van verzekeringen bij leven en lijfrenten.

Kxtrapremiën.

Wat de reserveberekening betreft voor verzekeringen bij leven, d.w.z. voor verzekeringen, welke na een zeker aantal jaren betaalbaar zijn voor het geval de verzekerde dan nog in leven is, deze geschiedt naar een andere methode dan voor verzekeringen bij overlijden. Aangezien de uitbetaling van de verzekerde som bij verzekeringen bij leven onzeker is, en wellicht zal kunnen achterwege blijven (n.1. wanneer de verzekerde vóór het verstrijken van den vastgestelden termijn komt te overlijden), zal ook het resultaat een geheel ander zijn. Voor lijfrenten wordt natuurlijk de contante waarde der uitkeeringen, die de Maatschappij in de toekomst te doen heeft, in de kas der Maatschappij gereserveerd.

Het spreekt van zelf, dat bij de gewone verzekering bij leven uit den aard der zaak nimmer sprake van afkoop en dus van beleening zijn kan. Anders zoude men zien, dat juist die personen, welke zich ziek gevoelen en dus weinig kans op de uitkeering bij leven hebben, om afkoop hunner polissen zouden verzoeken, zoodat de verzekeringen, die voor de Maatschappij' kans op voordeel geven, verdwijnen, diegene echter, welke de Maatschappij een uitkeering kosten, blijven zouden. De eigen keuze der verzekerden zou het risico der Maatschappij in hoogst ongunstigen zin wijzigen!

Om dezelfde reden kunnen ook lijfrenten niet afgekocht of beleend worden.

En hiermede stap ik van dit onderwerp af. Ik wensch mijne lezers en mijzelven daarmede geluk, want de stof is droog. Maar ik moest, wilde ik de op mij genomen taak behoorlijk vervullen, hun ook op deze punten, en wel allereerst daarop, eenig inzicht geven in het vak der Levensverzekering. Immers het zijn de grondslagen, waarop onze tegenwoordige Maatschappijen van Levensverzekering rusten.

VI.

Nog één onderwerp rest mij ter bespreking in dit Hoofdstuk, een onderwerp, dat in nauw verband staat met de premiën, die de Levensverzekering-Maatschappijen hare verzekerden doen betalen.

In gevallen, waarin bizondere omstandigheden het overlijden van den normaal gezonden verzekerde waarschijnlijk maken binnen den tijd, dien de sterftetafels aan personen van zijn leeftijd waarschijnlijk nog levens toewijzen, trachten de Levensverzekering-Maatschappijen het daardoor ontstaande grootere risico te dekken door een extra-premie,

Sluiten