Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die meestal in percenten over het verzekerd kapitaal wordt uitgedrukt. Zoo b.v. wanneer de verzekerde een gevaarlijk beroep uitoefent, wanneer hij een gevaarlijke zeereis onderneemt, zich in een streek vestigt, waar de sterfte zeer groot is, enz. Ook hier rekent men niet bij enkele personen, maar bij groepen. Wanneer één enkele persoon aan zulk een extra-gevaar blootgesteld was, en men ontving alleen voor hèni een geringe extra-premie, dan zoude dit geheel doelloos zijn: kwam hij, ingevolge de schadelijke invloeden, waaraan hij bloot staat, vroeg te overlijden, dan zou het luttele bedrag, dat hij meer betaalde, ten eenenmale onvoldoende zijn om de Maatschappij te dekken voor de schade, door zijn vervroegd overlijden geleden; leefde hij daarentegen, niettegenstaande die schadelijke invloeden, nog langen tijd, dan ware dat meer betaalde feitelijk onnoodig geweest. Zijn er echter zeer vele personen, die zich door betaling eener extra-premie tegen extra-gevaren verzekeren, dan is het gezamenlijk bedrag van die extra-premiën voldoende om de schade te dekken voor de gevallen, waarin de vervroegde dood, tengevolge dier extra-gevaren, de Maatschappij tot een vervroegde uitkeering dwingt.

De bedoelde schadelijke invloeden kunnen zóó groot zijn, dat een verzekering op het leven van de persoon, die daaraan is blootgesteld, geheel onmogelijk is. Zoo zou b.v. geen Maatschappij een verzekering sluiten op het leven van iemand, wiens beroep het is, besmettelijke zieken op te passen. Er is echter onder de tegenwoordige Maatschappijen een loffelijk streven te bemerken, op het punt van extra-premiën den verzekerden zooveel mogelijk faciliteiten te verleenen, en ervoor te waken, dat die extra-premiën voor de Maatschappijen geen bron van winst worden, doch juist voldoende zijn om werkelijk geleden schaden te dekken. Als een gevolg van dit streven ziet men steeds meer Maatschappijen aan hunne verzekerden op het punt van reizen de grootste concessiën verleenen, al worden voor bepaald verblijf in de tropen meestal de extra-premiën gehandhaafd. Sommige Maatschappijen kennen reeds de zoogenaamde „wereldpolissen", die den verzekerde onbeperkte vrijheid van reizen laten, gewoonlijk echter eerst ingaande nadat de verzekering enkele jaren bestaan heeft. Iets anders is het, wanneer iemand zich wenscht te verzekeren voor één bepaalde reis, daarvoor één, zij het ook verhoogde, premie wenscht te betalen, en, na behouden terugkeer, de verzekering als afgeloopen wenscht te beschouwen. Naar mijn inzien behoort een dergelijke operatie niet op

Sluiten