Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene Naamlooze Vennootschap is eene handelsonderneming, eene Onderlinge Maatschappij is dat niet, - of, wat minder beknopt uitgedrukt: de Levensverzekering-Maatschappij, die den vorm eener Naamlooze Vennootschap kiest, stelt zich ten doel het maken van winst ten behoeve van hare ondernemers, de aandeelhouders; kiest zij den vorm eener Onderlinge Maatschappij, zoo beoogt zij uitsluitend het doel haren leden (verzekerden) zoo goedkoop mogelijk verzekeringen te bezorgen en restitueert hun daarom wat zij blijken te veel betaald te hebben Straks zullen wij zien, dat dit verschil in doel niet met zich brengt dat de verzekerden bij eene Onderlinge Maatschappij nu ook in ieder geval goedkooper uit zijn dan bij eene Naamlooze Vennootschap. Wèl mag men m dit verschil (dat door enkele Onderlinge Maatschappijen wel eens ten onrechte als een tegenstelling tusschen handel en philanthropie wordt voorgesteld) de oorzaak zoeken, waarom bij sommige Regeeringen de neiging bestaat, Onderlinge Maatschappijen boven Naamlooze Vennootschappen te bevoordeelen. Het maken van handelswmsten is in de oogen van sommige Regeeringsambtenaren iets afkeurenswaardigs, gelijk zij den handel een noodzakelijk kwaad achten Het: „Helpt Uzelven" en het: „Gunt geen winst aan den ondernemer „zoo ge die zélf maken kunt" _ schijnen dezen heeren zeer hoogstaande' beginselen. Daarom zijn zij gepredisponeerd vóór alle onderlinge ondernemingen, zonder zich daarbij êf te vragen, of de bemoeienis van den ondernemer wellicht voordeelen mèf zich brengt, die de zichzelf-helpende groep van personen missen moet. En om nu aan te toonen dat ik niet alleen sta in mijn oordeel omtrent het werkelijk bestaan' dier voordeelen, wil ik hier aanhalen de meening, door de ie Af deeling der Staats-Commissie van Arbeids-Enquête uitgesproken, wel niet omtrent het Levensverzekeringsbedrijf, maar omtrent het daaraan in sommige opzichten verwante bedrijf der Zieken- en Begrafenisfondsen„Het is buiten twijfel, dat de deelnemer in menig geval, èn voor de „geneeskundige behandeling èn voor de verzekering van gelden bij „overlijden, het best en met de meeste waarborgen door hen wordt „bediend, die er een winstgevend bedrijf van maken. Van het standpunt der volksbelangen kan dus daartegen geen bezwaar worden gesmaakt. Mits de onderneming op zoodanige grondslagen zij gevestigd „dat zij inderdaad de onmisbare waarborgen geeft, en mits zij haar „karakter als bedrijf niet achter een voor de leus aangenomen onder„ling hulpbetoon verberge."

Sluiten