Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29. Het persoonlijk doorzicht der Directie kan wei degelijk invloe oefenen op de winsten, te maken door afwijkingen van de sterftetaft en in den rentevoet. Immers van haar hangt af de keuze der verzekerd levens en de keuze der geldbeleggingen. Een onoordeelkundige keuz m deze kan zelfs de voordeelen van een gunstigen loop der algemeen sterfte of van den rentevoet in verliezen verkeeren.

3». De winst eener Levensverzekering-Maatschappij, wel verre va. daarvan onafhankelijk te zijn, hangt - gelijk die van elke onder neming - m de eerste plaats af van het goede koopmansbod der Directie*) De bakens te verzetten, als het getij verloopt, de juiste wijze van exploitatie te vinden, de grens te trekken tusschen zuinigheid en kangheid, tusschen overdaad en verstandige onbekrompenheid liet «Hen tusschen de Scylla der goedkoope uitdragerij en de Charybdis der ruineerende ^productie, bovenal ook de keuze der geldbeleggingen2), vereischen koopmansblik en handelsgeest, getuige het meestal treunge resultaat van inrichtingen, aarj wier hoofd alleen ambtenaren of abstracte geleerden stonden. Zulk een taak is in de eerste plaats een W^aak, Dit neemt niet weg, dat Levensverzekering ook als trust"

die ITTl iS-VgtïtUige ^ Werki"g d" °nderli"ge Maatschappijen, die haar fe.tehjk als zoodanig opvatten. Het feit echter, dat deze mee; en meer de gebruiken der «^ondernemingen op dit gebied overnamen - en dit werd o. a. op het 3e Internationale Congres van Actuarissen te Parijs, zonder tegenspraak van welke zijde ook, gereleveerd - be

geschikt ifhZelf re6dS' terrei" V°°r dgenlijke "truSt" minder

De vraag „Is Levensverzekering ,trade' of .trust'?" is dus verkeerd geformuleerd, omdat zij slechts ééne mogelijkheid onderstelt: öf het een, of het ander. Levensverzekering kan beiden zijn, naarmate van den vorm, waarin zij wordt uitgeoefend. Maar naar mijne meening is voor haar de „trade"-vorm de zuiverste en de rationeelste

Zeer enkele ondernemingen, die op het onderlinge stelsel gegrond z.jn, skaten ook verzekeringen zonder aandeel in de winst. Het komt

x) Zie blz. 84 en 85.

°)Het is nauwelijks te gelooven, maar niettemin waar. dat op de in den text be doelde vergadermg van de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Stati t el de meening werd verkondigd, dat het beleggen van de gelden eener Leven r e I rmg-Maatsehapp, iets is, da, de eerste de beste „beursjobber" zonder v 2

i

:1

i

1

Verzekeringen tonder winst bij Onderlinge Maattchappijeu.

... , . . r .wi.ngc aicioei gegroiia Verzekeringen

z.jn, skaten ook verzekeringen zonder aandeel in de winst. Het komt ffl^ïï

Sluiten