Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met al de gestorte premiën van diegenen, die, door nood gedwongen, hunne verzekeringen moesten laten loopen, vormden die gelden inderdaad een element van winst, dat andere Maatschappijen, die aan de verzekerden -afkoop toestonden, misten. Doch het was geen zuivere bron, waaruit die winsten vloeiden. Thans, nu ook zij meestal afkoop toestaan, is die troebele, bron van winst gelukkig opgedroogd. Maar dan bestaan er voor die Maatschappijen ook geene andere oorzaken van winst dan voor alle andere, n.1.: gunstige afwijking van de sterftetafels, rijzing van den rentevoet en eerlijk, zuinig en zaakkundig beheer; en er is geen enkele reden, om aan te nemen, dat één van die drie invloeden bij een Tontine-Maatschappij in meerdere mate aanwezig zou zijn dan elders.1) Nog eens: De tontine is geen vorm om winst te maken, doch alleen om winst te verdeelen. Heeft werkelijk de een, alleen door die wijze van verdeeling, een bijzonder voordeel, dan volgt daaruit ook onmiddellijk, dat de andere daardoor een bijzondere schade lijdt. Het is dan maar de vraag, tot welke van die twee groepen men behooren zal. Ieder hoopt natuurlijk tot de eerste, maar bij velen moet die hoop verijdeld worden. Daar het eenvoudig een kwestie van mnstverdéeUng geldt, kan het tontine-systeem toegepast worden zoowel door een Maatschappij op Aandeden als door een Onderlinge Maatschappij. Het grijpt niet in de inrichting der onderneming, alleen in de beschikking over de verkregen resultaten.

Met het meer en meer inkrimpen van de werkzaamheid der Amerikaansche Maatschappijen in Europa, begint in ons werelddeel ook het afsluiten 'van tontine-verzekeringen in onbruik te geraken.

Opmerking verdient, dat, in de laatste jaren vóór de revolutie in

l) Deze bewering is tegengesproken. Bij tontine-verzekeringen zou men, wat de afsterving der verzekerden betreft, op gunstiger afwijkingen mogen rekenen dan bij verzekeringen, waarbij de winst jaarlijks verdeeld wordt. De „eigen keuze" der verzekerden zou ook hier in het spel zijn en personen, die zich onzeker op het punt hunner gezondheid voelen, ertoe brengen nimmer een tOntine-verzekering te sluiten, daar zij zouden vreezen het oogenblik der winstverdeeling tóch niet te beleven. Deze omstandigheid zou aan het gemiddelde gehalte der risico's ten goede komen.

Intusschen betwijfel ik of deze beschouwing, die ongetwijfeld in theorie verdedigbaar is, op den duur in de practijk juist zal blijken. Wie na een geneeskundig onderzoek wordt aangenomen, zal daarin allicht een aanmoediging zien om 't nu met die winst ook maar eens te probeeren, te meer, waar de Maatschappijen, die tontine-verzekeringen afsluiten, geen middel onbeproefd zullen laten om juist dezen vorm aan te prijzen en smakelijk tè maken.

Sluiten