Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK.

Propaganda. Agenten. Practisch Agentenwerk. — Makelaardij.

Elke Maatschappij van Levensverzekering moet, wil zij zaken doen, zich daartoe in verbinding stellen met het publiek. Dit is een nuchtere waarheid, die voor elke onderneming geldt, maar die voor Levensverzekering-Maatschappijen een diepere beteekenis heeft dan voor andere. Immers, wilden de Maatschappijen rustig wachten, totdat de verzekeringsbegeerigen zich kwamen aanmelden, om polissen te ontvangen, — zij zouden lang geduld moeten oefenen, eer een enkel postje haar deel werd. In Engeland zouden ze ook dan nog eenig succes kunnen hebben, omdat de idéc der Levensverzekering daar diep genoeg in het volk is doorgedrongen, om bijna eiken huisvader, ook zonder aansporing daartoe van buiten, ertoe te brengen, bij deze of gene Maatschappij een verzekering op zijn leven af te sluiten. Doch in alle andere landen is de toestand geheel verschillend; daar rust op de Directie eener Maatschappij een tweeledige taak, en wel, ten eerste: het populariseeren van het denkbeeld „Levensverzekering" in het algemeen; en, ten tweede: het bekend maken en progeeren van haar Maatschappij in hel bizonder.

I.

Niet altijd heeft men de noodzakelijkheid ingezien, aan die eerste taak: het propageeren der Levensverzekering in hel algemeen, den noodigen tijd en aandacht te schenken. Er waren, en zijn nóg, levensverzekeraars, die in dit opzicht liefst zoo min mogelijk verrichten, en wel, omdat zij vreezen, dat ook hunne concurrenten zullen profiteeren van het zaad, dat door hen zou worden uitgestrooid, en dat hun op

Het propaM'i'ei't'11 van Levensverzekering in het algemeen.

Sluiten