Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige kosten te staan komen zou. Deze wijze mannen schijnen de leer toegedaan, dat het beter is, zelf in eenzaamheid op roggebrood 'en water gezet te worden dan genoodzaakt te zijn, een smakelijke pastei met een ander te deelen. Intusschen, ook voor hen bestaat nog niet de noodzakelijkheid van een mager dieet, om de eenvoudige reden, dat anderen op dit punt meer liberale opvattingen huldigen, en dat de bedoelde wijze mannen, die te zuinig zijn, om zelf daarvoor iets uit te geven, het zeer gepast en natuurlijk vinden, wanneer zij van den arbeid en de uitgaven van die anderen profiteeren! Trouwens, hunne meer liberale confraters gunnen hun die voldoening gaarne: het werk der vóórlichting is eerst dan volledig, wanneer allen ervan profiteeren. Want er is op het gebied der Levensverzekering nog zóó verbazend veel te doen, en het aantal der verzekerde bewoners is in de meeste landen nog zóó klein in vergelijking van dat der onverzekerden1), dat elk populariseeren van het denkbeeld „Levensverzekering" noodzakelijk aan het geheele vak, en daardoor aan elke Maatschappij in het bijzonder, ten goede moet komen.

Zoo vindt men dan ook, ten onzent gelijk in den vreemde, vele Maatschappijen, die zich meer of minder moeite geven, om juiste denkbeelden omtrent Levensverzekering te verspreiden, zonder daarmede nu bepaald uitsluitend voor zichzelven te willen ageeren. Zij geven brochures uit, die in bevattelijken vorm het publiek op de hoogte van haar bedrijf brengen; zij publiceepen geregeld maand-of weekblaadjes, die door hare Agenten onder het publiek gebracht worden, hetzij door werkelijke verspreiding in naiura, hetzij door het bespreken, nog eens bespreken en verdedigen der daarin omtrent haar vak neergelegde

l) Hieraan wordt, tenminste voor Nederland, wel eens getwijfeld, en inderdaad zijn er ten onzent provincie-steden, waar het den schijn heeft alsof alles, wat verzekerbaar zijn kan, ook inderdaad verzekerd is. Toch is dit meer schijn dan werkelijkheid. Die schijn wordt in het leven geroepen doordat personen, van wie het opvalt dat zij zich zouden kunnen verzekeren, door verscheidene Agenten bezocht worden. Waar soms zóó om één post „gevochten" wordt (zooals men het oneerbiedig noemt), verbeeldt men zich allicht, dat weinige posten te sluiten zijn. Wil men het bewijs van het tegendeel, zoo lette men eens op het aantal der personen, die — terwijl zij eene verzekering noodig hadden en betalen konden — onverzekerd sterven.

Voorts houde men in het oog, dat er geheele kringen in onze bevolking zijn, binnen welke het denkbeeld der levensverzekering nog bijna niet is dóórgedrongen. Zoo b.v. onze boerenstand, en zoo — schril contrast daarmede — onze „upper-tens" in handel en geboorte.

Sluiten