Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkbeelden; zij trachten op het gebied der Wetgeving meer licht te verspreiden; zij trachten omtrent belangrijke punten wrijving van gedachten met anderen uit te lokken! In één woord: zij streven ernaar, èn door eigen publicatiën, èn door het zaakkundig optreden van goed geïnstrueerde Agenten, het publiek meer en meer in staat te stellen, in verzekeringszaken zelf juist te zien en te oordeelen. In vele landen hebben zij zich daarbij ruimschoots te verheugen in de welwillende medewerking van een pers, die een open oog heeft voor dit onderdeel van het algemeen belang. Ten onzent is die steun bijna geheel uitgebleven. Met des te meer voldoening mogen de Nederlandsche Maatschappijen daarom neerzien op datgene, wat zij uitsluitend door eigen krachtsinspanning en eigen werken op dit gebied hebben tot stand gebracht.

Het spreekt van zelf, dat het optreden voor eigen belangen, het aanbevelen van de eigen Maatschappij, niet altijd streng gescheiden kan worden van de zooeven beschreven propaganda voor verzekering in het algemeen. De omslag van de brochure, waarin een Maatschappij de Levensverzekering in het algemeen behandelt, zal allicht met de advertentie dier Maatschappij prijken; de geregelde mededeelingen aan hare Agenten vertoonen eveneens den naam der Maatschappij, enz. Toch is het gebied van de bizondere propaganda, de propaganda direct voor een bepaalde Maatschappij, een ander dan dat van de algemeene propaganda der idéé, en daarom wil ik het hier ook bizonder en wat uitvoerig behandelen.

De middelen, waarmede deze bizondere propaganda gemaakt wordt, vervallen in twee groote groepen: de propaganda door middel van reclame, en die door middel van den arbeid van Agenten. Beide vullen elkander aan, en ieder op zichzelf is onvolledig. Dien nauwen samenhang mag men niet uit het oog verliezen, en vooral sommige Agenten mogen daarvan wel wat meer doordrongen worden. Het feit, dat een Maatschappij in een plaats één of meer Agenten heeft — wel te verstaan : werkende en werkzame Agenten! — weegt op tegen het plaatsen van vele annoncen in de daar verschijnende bladen. En, omgekeerd, wanneer een Maatschappij zeer veel annonceert, kan dit weer opwegen tegen de werkzaamheid van één of meer Agenten. Aan welke zijde zij goed doet het zwaartepunt te leggen, hangt geheel af van plaatselijke toestanden; maar in het algemeen kan men wel zeggen, dat in de meeste landen van Europa vooralsnog de Maatschappijen in de eerste plaats

Het propageeren ran bizondere Maatschappijen.

Sluiten