Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grond van dat cijfer, het publiek wil doen gelooven, dat zij voortreffelijker is dan alle Maatschappijen, die een minder groot bedrag aan verzekeringen hebben loopen, maakt zij van het reclame-middel een concurrentie-mxddel en doet daarmede iets ongeoorloofds. Zij bezigt dan ter vergelijking met anderen iets, dat voor die vergelijking ongeschikt is, en trekt daaruit valsche conclusiën, welke zij het publiek voor juist opdischt. Wij zullen verscheidene dergelijke reclame-middelen, die niet tot concurrentie-middelen gemaakt mogen worden, leeren kennen.

Onder de reclame-middelen neemt een eerste plaats jn het zoogenaamde „adverteeren", hetzij in dag- of weekbladen of andere perio• dieken, hetzij door meer of minder artistiek uitgevoerde reclameplaten, die op openbare plaatsen worden aangebracht. Omtrent het adverteeren in dag- of weekbladen valt niet veel bizonders op te merken. De opvattingen der verschillende Directiën loopen omtrent den inhoud van de te plaatsen advertentiën nog al sterk uiteen, maar niemand zal van mij verlangen, dat ik daarover in uitvoerige, en uit den aard der zaak niet zeer amusante mededeelingen treed. In het algemeen valt de neiging te constateeren, het publiek in deze door groote cijfers te trekken en door mededeelingen omtrent de winstverdeeling, die op zichzelf weinig zeggen en daarom niet tot concurrentte-middel gemaakt mogen worden. Als reclame-middel echter zijn zij vrij onschuldig.

Eveneens bestaat er groot verschil van opvatting omtrent het adverteeren op openbare plaatsen. Er zijn Directiën, die de meening zijn * toegedaan, dat de Levensverzekering een zóó bizondere plaats inneemt * onder 's menschen behoeften en dat zij zóózeer samengeweven is met de meer ethische zijde van 's menschen bestaan, dat men haar niet op dezelfde wijze en als 't ware op gelijken voet behandelen mag met zeer vele andere bedrijven (hoe nuttig die ook zijn mogen), vooral niet, waar het reclame maken geldt. Terwijl b.v. sommige Maatschappijen er regel van maken, op de openbare straat, dikwijls met zeer opvallende annoncen, te adverteeren, meenen andere dit alleen te mogen doen in beperkte ruimte, in openbare lokalen en dergelijken. Terwijl de eene Maatschappij er zorgvuldig voor waakt, dat daar, waar zij een reclameplaat aanbrengt, de aandacht niet van de Levensverzekering worde afgeleid door frivolere zaken, ziet de andere er zelfs geen bezwaar in, op één plaatje te staan met de bekende flesch van „Van Bijsterveld's' advocaat". — Ieder heeft hieromtrent zijn eigen opvatting. De kieskeurige reclame-maker vindt, dat de minder kieskeurige de waardig-

Meest voorku mende reclame middelen.

Adverteeren ii dag- of weekbla

Advertentiën oi> penbare plaaten, reclame-pla-

Sluiten