Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» oorwornen van reclame.

heid van liet vak niet ophoudt; omgekeerd vindt de laatste, dat de eerste overdreven in zijn opvattingen is en dat hij niet als man van zaken handelt. Het reclame-maken van Levensverzekering-Maatschappijen door aankondigingen op de openbare straat en vooral in de stations der spoorwegen heeft ten onzent in den laatsten tijd een steeds grooteren omvang aangenomen.

Verder is men zeer vindingrijk in het uitdenken van voorwerpen van reclame. Daaronder vallen de prospectussen, tarievenboekjes, enz., die de Maatschappijen onder het publiek verspreiden, en die alles voortreffelijks bevatten, wat er over haar te zeggen is, benevens uittreksels der tarieven, enz. Voor al te veel lof in die prospectussen zij echter gewaarschuwd: het publiek zal allicht begrijpen, dat dit eigen lof is, en er de bekende conclusie uit trekken! Bovendien vindt men een overvloed van fraaie almanakken, kalendertjes, brievenleggers en dergelijken, meestal zeer gepaste reclame-middelen, die, behalve een zekere gedistingeerdheid, het voordeel hebben, dat zij gedurende langen tijd gebruikt worden en daarom de Maatschappij, die ze uitgeeft, telkens in de gedachten van de gebruikers terugroepen. De fraaiste en voordeeligste reclame, waarvoor de Maatschappij echter eenige finantieele kracht moet hebben, is het bezit van één of meer flinke gebouwen. De attentie van het publiek wordt daardoor op de Maatschappij gevestigd, terwijl zijzelve van die gebouwen dikwijls een flinke rente trekt. Dit is wellicht het eenige reclame-middel, dat geld opbrengt, in plaats van geld te kosten!

In het buitenland is men hier en daar zeer excentriek in het uitdenken van voorwerpen van reclame. Zoo herinner ik mij, tot loon voor een in een gleuf geworpen geldstukje, eens een tabletje chocolade in mijn hand te hebben zien vallen, keurig verpakt in de annonce eener Levensverzekering-Maatschappij. Annoncen in hoeden, petten en handschoenen zijn in sommige landen in de mode, ja zelfs, men heeft de parapluie nog nuttiger willen maken dan ze reeds is, door haar in dienst der reclame voor Levensverzekering-Maatschappijen te stellen! In ons land, waar men in zulke dingen heel wat deftiger is, zijn deze excentriciteiten nog onbekend. Slechts driemaal heb ik reclame-voorwerpen ontmoet, die haar eenigszins nabijkwamen: eens in den vorm van een kartonnen sigarenpijpje met den naam eener buitenlandsche Levensverzekering-Maatschappij erop; een tweede maal in den vorm van een klein, rond spiegeltje, dat men coquet in de palm der hand verbergen

Sluiten