Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouderde sterftetafels, en neemt men thans blijkbaar met andere bekende sterftetafels genoegen.

Niemand kan er iets kwaads in zien, dat sommige Maatschappijen nog aan het oude gebruik der Goedkeuring vasthouden, al ziet men er tegenwoordig ook niet veel anders meer in dan een reclame-middel Want (hierover zijn zelfs die Maatschappijen zeiven het eens), die Koninklijke Goedkeuring geeft geen meerdere waarborg voor de'soliditeit eener Levensverzekering-Onderneming. Maar dan moet men er ook tegen waken, deze reclame niet op het gebied der concurrentie te gaan gebruiken, d. w. z.: men dient ertegen te protesteeren, wanneer een Maatschappij, op grond alléén van die Koninklijke Goedkeuring, het doet voorkomen, alsof hare tarieven op deugdelijker grondslag beprekend zijn dan die van andere Maatschappijen, die een volkomen onnoodige formaliteit niet meenden te moeten verrichten. Het valt, helaas, te constateeren, dat sommige Agenten op dit punt niet altijd' correct handelen. Zelfs is mij één geval bekend, waarin van een Levensverzekering-Maatschappij, die de tarieven niet aan de Koninklijke Goedkeuring onderworpen had, beweerd werd, dat haar die Koninklijke Goedkeuring geweigerd was. Hier zijn wij op het gebied der illoyale concurrentie.

Onder de reclame-middelen, die zoo goed als steeds als concurrentiemiddelen gebruikt worden, noem ik verder de zoogenaamde „Unanfechtbarkeit" der polissen, voor welk fraai Duitsch woord de Hollanders het niet minder welluidende „onaantastbaarheid" of „onvervalbaarheid" hebben uitgedacht. Deze eigenschap behoort de polis van elke solide Maatschappij te bezitten, maar sommige Maatschappijen doen het voorkomen, alsof alleen zij dat voordeel aanbieden, en maken dus alweer van het reclame-middel een concurrentie-middel!

„Onvervulbaar" is een polis, wanneer de Directie der Levensverzekering-Maatschappij zich verbindt in geen enkele omstandigheid, van welken aard ook, aanleiding te zullen vinden tot het nietig verklaren der verzekering, wanneer de polis eenige jaren bestaan heeft. Slechts een omstandigheid behoort bij de onvervalbaarheidsbepaling te worden aangenomen, die een verzekering niettemin nietig maakt, en wel: gepleegd bedrog van de zijde van den verzekerde. Later hebben sommige Maatschappijen deze beperking doen vervallen.

Het motief, dat daartoe aanleiding gaf, is waarschijnlijk wel dit geweest, dat men van de polis een volkomen betrouwbaar onderpand

„Unauiechtbar ieit"of onveival Jaarheid.

Sluiten