Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

publiceercn van de namen, zelfs van de portretten van diegenen die bij haar een groote verzekering hebben gesloten.

Omtrent discretie en indiscretie loopen de appreciatiën echter zóózeer uiteen, dat ieder voor zichzelven omtrent deze wijze van reclame maken zijn oordeel dient te vormen.

II.

üeen reclame alléén kan een Levensverzekering-Maatschappij tot grooten .bloei brengen door het sluiten van vele verzekeringen. Behalve dit passieve propageeren, dat zich bepaalt tot verkondigen en wachten, moet op meer actieve manier (ik zou bijna zeggen: aanvallender wijze) propaganda gemaakt worden, en dit geschiedt door de werkzaamheid van Agenten, Reeds in den naam, dien men dezen geeft ligt de omschrijving van hun taak. Het woord „Agent" komt van het Latijnsche werkwoord agere, dat „arbeiden", „handelen" beteekent. Het kenschetst uitmuntend den man, wiens betrekking hem oplegt, rusteloos te handelen, te werken, vooruit te streven. De Agent, die met zijne handen over elkaar wacht, totdat de verzekeringen hein in den schoot vallen, «geen Agent, al noemt hij zich zoo: hij ageert niet hij werkt met. De beste vertaling van het woord „Agent" is dan ook' de man, die werkt] — Helaas, dat niet alle Agenten dien titel ten volle verdienen!1)

Het spreekt van zelf, dat niet elke Agent al zijn tijd doorbrengen kan met het agere, het handelen, ten behoeve zijner Maatschappij. Voor verreweg de meesten is dit een taak, die zij nevens hun gewone betrekking op zich nemen en waaraan zij de uren besteden, die zijanders gewoon waren als „vrijen tijd" te beschouwen. Voor enkelen echter is het de eenige betrekking geworden, waaraan zij al hun tijd wijden; deze genieten meestal een vast inkomen, 't zij als salaris 't zij als gegarandeerde provisie (die dus inverdiend moet worden),'en

L) De voorsla)- om de., titel „Agent" af te schaffen (voornamelijk omdat zoovele minderwaardige individuen zich aldus noemen) en. dien te vervangen door „Vertegenwoordiger" schijnt mij minder gelukkig. Ten eerste is het m. i. aan gerechten twijfel onderhevig, of de Agent wel „Vertegenwoordiger" der Maatschappij is. Hij is tusschen persoon, maar dat is geheel iets anders. Ten tweede wordt het beoogde doel door die verandering niet bereikt, want ook de minderwaardige personen in den Agentenstand zullen zich dan onmiddellijk „Vertegenwoordiger" noemen of doen noemen.

Agenten.

Sluiten