Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïositie van den A8ent.

verbinden zich dan ook daarvoor, al hunne krachten te besteden aan het tot stand brengen van contracten van Levensverzekering voor een bepaalde Maatschappij.

De positie van den Agent eener Levensverzekering-Maatschappij laat zich in het kort omschrijven als die van tusschenpersoon tusschen zijn Maatschappij en het publiek. Maar ook niet meer dan dat. Zijn taak is het, het publiek in kennis te brengen met zijn Maatschappij, het de voordeelen van verzekering in het algemeen en van verzekering bij deze Maatschappij in het bizonder duidelijk te maken, en ten slotte voor den verzekeringscandidaat alles te beredderen, wanneer deze eenmaal een aanvrage onderteekend heeft. Dit laatste deel van zijn taak wordt wel eens verwaarloosd, omdat menig Agent zich verbeeldt, dat, wanneer de aanvrage eenmaal geteekend is, de post ook wel in orde komt. Even wil ik tegen die dwaling waarschuwen en erop wijzen, dat verreweg de meeste posten, die niet doorgaan, afspringen tusschen het teekenen van de aanvrage en het instellen van het geneeskundig onderzoek. Geen Agent mag zijn taak als afgeloopen beschouwen, voordat de polis uitgereikt is tegen betaling der eerste premie, en zelfs dan nog houden zijn bemoeiingen niet geheel op. Want ieder goed Agent zal zich ook aan het voortbestaan der verzekering gelegen laten liggen, en zooveel mogelijk over eiken eenmaal afgesloten post blijven waken, opdat niet oneerlijke concurrentie of lichtzinnige raadgevingen dien voor zijn Maatschappij weer verloren doen gaan.

De Agent sluit verzekeringen af naar de tarieven en voorwaarden, welke bij zijn Maatschappij gebruikelijk zijn. Die tarieven en voorwaarden worden door alle Maatschappijen gepubliceerd, zij worden door de Agenten zeiven in prospectussen, tarievenboekjes, enz. aan het publiek aangeboden, en vormen den grondslag voor elke verzekering. Geen Agent heejt het recht, dien grondslag op eigen gezag te wijzigen of uit te breiden. Dit wordt niet altijd begrepen. Soms zelfs zegt het spraakgebruik: „Ik heb mij bij dezen of dien Agent verzekerd", een uitdrukking, die tot verkeerde voorstellingen aanleiding geeft.

De Agent is in geen enkel opzicht lasthebber van zijn Maatschappij in den zin, waarin dit woord in ons Burgerlijk Wetboek gebruikt wordt; hij brengt Maatschappij en verzekerde eenvoudig samen, en deze contracteeren, ieder voor zich, direct met elkander, zonder eenige tusschenkomst, allerminst van den Agent. Van een volmacht om voor de Maatschappij op te treden, 't zij in het algemeen, 't zij in bizondere zaken,

8

Sluiten