Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed Agent te zijn. Want slechts dan kan men overtuigen en overreden, wanneer men de zaak, die men voorstaat, hoog stelt, en haar beschouwt als een kostbaar goed, waarvan men de verspreiding op zich genommen heeft! Hoe groot is het verschil tusschen de taak van den Agent en het optreden eens bedelaars! Hier de hand, die zich begeerig uitstrekt naar een aalmoes, waarvoor men niet gewerkt heeft, en die hem, die haar aanneemt, noodzakelijk vernederen moet; daar de hand, die het middel reikt, dat vrouw en kinderen voor armoede bewaren kan, en zegen verspreiden in alle klassen der Maatschappij. Eu zeker, de uitreiker van dat middel verdient darmede geld, voorziet er misschien door in zijn levensonderhoud, maar — ik zeide het vroeger reeds — is een geneesheer er minder om, omdat hij door het voorschrijven van 'zijne geneesmiddelen geld verdient? De Agent zij steeds doordrongen van de hooge moreele beteekenis der taak, die hij op zich genomen heeft. Dat bewustzijn geeft aan zijn optreden, aan zijne woorden en handelingen een zeker iets, dat niet te omschrijven valt, maar dat hem bij ieder beschaafd mensch onmiddellijk in een ander licht stelt dan iemand, die pommade of zeep slijten komt. Dat bewustzijn zal hem ook wapenen tegen onheusche woorden en onbeleefde behandeling, die hem van de zijde van menigeen te beurt vallen, helaas maar al te dikwijls tengevolge van de indringerige, onbekookte of onnette wijze, waarop vóór hem anderen zijn opgetreden. Den onverzekerde, die geen woorden genoeg vinden kan, om hem en zijn betrekkingte declineeren, zal hij in de overtuiging van zijn goed recht rustig aanhooren, en de zuiverheid zijner bedoelingen zal hem in staat stellen, eiken ruwen aanval of hatelijke insinuatie op waardige en bezadigde wijze het hoofd te bieden.

Maar om daartoe in staat te zijn, moet de Agent zelf een ontwikkeld en beschaafd man zijn. Het spreekt vanzelf, dat men in dit opzicht in een dorp van duizend zielen niet dezelfde eischen stellen kan als in een stad met honderdduizenden inwoners. Zóóveel is echter zeker: in beschaving, in ontwikkeling, in plichtsbetrachting moet de Agent staan gelijk met, liefst boven de omgeving, waarin hij zich gewoonlijk beweegt. Hoe wil hij anders door die omgeving beschouwd worden als iemand, die in dikwijls intieme aangelegenheden geraadpleegd, die als het ware als de finantiëele geneesheer voor na te laten betrekkingen vertrouwd moet worden?! Ongelukkig zijn er nog tallooze Agenten, die, wel verre van aan dit vereischte te voldoen, integendeel beneden

JJe Agententa»* vereiscbt ontwi"' keling en schaving.

Sluiten