Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Agent propageert «Je dén

de£ Lcvensvcr! zekering.

de omgeving staan, waarin zij hun bedrijf uitoefenen, en door hun optreden de vooroordeelen, die onder het publiek tegen den Agentenstand bestaan, bestendigen! Wanneer alle Maatschappijen zich ertoe wilden verbinden, geene personen, die èn in beschaving èn in moraliteit beneden het gemiddelde staan, meer als Agenten te engageeren, zou weldra de tijd tot het verleden behooren, waarin een fatsoenlijk, wèlgesitueerd man in ons vaderland en in vele andere landen met een schijn van recht verklaren kan: „Ik neem geen Agentuur van een Levensverzekering-Maatschappij op mij; daarvoor acht ik mijzelven te hoog."

Laten de Agenten geen gelegenheid ongebruikt laten, om, zonder zalvend of vervelend te worden, op het ethisch schoone van hun taak te wijzen: dat is in deze geen -pedanterie, maar een geoorloofde verdediging van een positie, die door velen, uit onwetendheid of vooroordeel, als een zeer lage op de maatschappelijke ladder beschouwd wordt. Het staat aan de Agenten zeiven te toonen, dat die opvatting geen recht van bestaan heeft, en dat hun betrekking zoo niet eervoller, dan toch zeker even eervol is als die van zoo menigeen, die, uit onbekendheid met hunne aspiratiën, een minachtend oordeel daarover steeds in den mond heeft.

III.

Handelde ik in het voorgaande over de taak van den Agent in het algemeen, over de positie, die hij in te nemen heeft tusschen Maatschappijen en Publiek, over de zedelijke beteekenis van zijn arbeid, thans heb ik mij bezig te houden met de meer practische en daarom ook meer nuchtere vraag: Op welke wijze vervult hij die taak? Hoe werkt hij, met welke middelen? Met andere woorden: ik moet den Agent aan den arbeid schetsen.

Gelijk de Directiën der Maatschappijen, zal ook de Agent zich in de eerste plaats toe te leggen hebben op het verspreiden van juiste begrippen op het punt van Levensverzekering in zijn omgeving, op het populariseeren van de verzekeringsidée. Meestal kiest hij daarvoor de mondelinge wijze: hij brengt, wanneer hij daartoe kans ziet, de gesprekken op Levensverzekering in het algemeen, wederlegt de bedenkingen, die daartegen geopperd worden, en toont aan, hoe bijna een ieder haar noodig heeft. Op kleine plaatsen, met een weinig ontwikkelde bevolking, hebben zulke gewone, huislijke gesprekken meer

Sluiten