Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitwerking dan geleerde vertoogen en voorlezingen; en de grondslag tot menig postje is gelegd onder een glaasje bier in een dorpskoffiehuis. Enkele Agenten stellen zich niet met die gesprekken tevreden, doch trachten door brochures, courantenartikelen, enz. de aandacht hunner omgeving op Levensverzekering te vestigen. Het spreekt van zelf, dat zulke geschriftjes gewoonlijk een eenigszins lokaal karakter dragen, en geschreven worden met het oog op de bevolking, waaronder de Agent verkeert. Weet hij den toon en de denkwijze dier bevolking goed te treffen, dan kunnen zulke artikeltjes zeer veel nut stichten.

Wil de Agent echter niet alleen moreele, doch ook materieele voldoening van zijn moeite hebben, dan zal hij reeds vrij spoedig ermede moeten beginnen, den naam van zijn Maatschappij in zijne gesprekken te mengen. Anders loopt hij kans, dat de persoon, dien hij volkomen van het nut der Levensverzekering overtuigd heeft, zich ten slotte bij een andere Maatschappij verzekert. Dit gebeurt tóch reeds nu en dan, en de Agent van Maatschappij' A krijgt tóch reeds soms, na talrijke bezoeken aan en levendige gesprekken met den een of anderen candidaat, de woorden te hooren: „Ge hebt gelijk, mijnheer! Ik ben „volkomen overtuigd; ik moet mij verzekeren. Ik zal dat nu doen bij „Maatschappij B, waarvan mijn neef of achterneef of oude kennis Agent „is: U begrijpt, dien kan ik niet passeeren!" — De man zelf begrijpt blijkbaar niet, welk een grove onrechtvaardigheid hij begaat, door de vruchten van eens anders arbeid aan zijn neef, zijn achterneef of ouden kennis ten goede te doen komen. De eenige troost bij zulke teleurstellingen is, dat men den man tot een goede daad gebracht heeft, — maar deze troost vult geen leege beurzen!

Vandaar, dat men dergelijke teleurstellingen zooveel mogelijk dient te voorkomen, door reeds van den aanvang af op de voordeelen deiMaatschappij, welke men vertegenwoordigt, te wijzen. En men doe dat vooral mondeling.

De Agent, die zich bepaalt tot het op ruime schaal verspreiden van i prospectussen, die uitsluitend vertrouwt op advertentiën, welke hij of zijn Directie in de couranten plaatst, of op een fraai Agentenbord, dat aan zijn deur prijkt, die Agent komt bedrogen uit. Want het eenige middel, dat onfeilbaar tot succes leidt, is: het persoonlijk bezoek.

Dit is echter tevens het struikelblok voor de meeste personen, die als Agent voor een Levensverzekering-Maatschappij willen optreden, è Zij zouden dat wel gaarne willen, zij zien ook wel in, dat zij er een nuttig

De Agent propageert zijnMaatichapplj.

Iet bezoek.

Het persoonlijk ozoek een truikelblokvoof ele Agenten.

Sluiten