Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liitrodtictièn.

werk mede zouden verrichten, zij zijn ook wel bereid een Agentuur op zich te nemen, — maar bezoeken leggen zij liever niet af! Dit klinkt in de ooren van actieve Directiën ongeveer zóó, alsof iemand zeide, dat hij huzaar worden wil, maar niet wil leeren paard rijden. Zulke Agenten zullen wellicht nu en dan een postje sluiten, maar een geregelde productie, zooals een goed Agent zich die vanzelf schept, is van hen nimmer te wachten. Daar, waar het publiek, zonder persoonlijk bezoek en persoonlijke opwekking van de Agenten, uit eigen beweging tot verzekeren overgaat, wordt inderdaad de taak van Agent geheel anders, en in sommige gevallen zelfs vrijwel overbodig. In Engeland bestaan b.v. Maatschappijen, die geene Agenten hebben, en zich beperken tot het propaganda maken doormiddel van advertentiën. Maar overal elders, waar de verzekeringslustigen zich niet uit eigen beweging aanmelden, moeten Agenten hen daartoe door persoonlijk bezoek opwekken.

De Agent verspreide dus zijne prospectussen, maar zorge ervoor, dat hij elk prospectus door een bezoek volgen laat. Het bezwaar, door sommige „bedeesden" geopperd, dat men aan iemand, dien men niet kent, niet zoo op eens een bezoek brengen kan, vervalt daardoor gedeeltelijk, want het vooruitgezonden prospectus is als het ware een introductie.

Daarbij komt, dat men in zeer vele gevallen wel op de een of andere wijze een woord van introductie machtig worden kan, vooral, wanneer men reeds eenige verzekeringen afgesloten heeft. Want elke afgesloten verzekering moet voor den Agent een brug zijn, om tot nieuwe posten te geraken. Immers, wanneer het hem gelukt is, zijn candidaat voor de zaak te winnen en van het nut der Levensverzekering werkelijk te overtuigen, of, wanneer de begunstigde van een door zijn bemiddeling gesloten verzekering daarvan pas de vruchten geplukt heeft, zullen deze personen hem gaarne introductiën bij hunne kennissen bezorgen, die evenzeer een polis noodig hebben. Ja, indien de Agent door zijn optreden erin geslaagd is, het volle vertrouwen van den verzekerde te winnen, ziet men wel eens, dat deze zich voor het tot stand komen van een verzekering met een zijner bekenden bijna evenveel moeite geeft als de Agent zelf. Dat is juist het animeerende van de Agententaak, dat zij, die eenmaal werkelijk gewonnen zijn, de zaak ook gaarne zooveel mogelijk bij anderen voorstaan; en daarom is voor den Agent zeiven een post, die na rijp beraad en met volle overtuiging afgesloten wordt, zoo oneindig veel meer waard dan een andere, die bij verrassing of onder den oogenblikkelijken indruk van schoonschijnende, niet altijd

Sluiten