Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien", of wel: „Mijnheer is niet thuis", terwijl gezegde Mijnheer voor het venster zijn sigaar zit te rooken. En toch staat dikwijls de „Mijnheer", die op deze wijze den Agent afscheept, èn in ontwikkeling èn in beschaving ver beneden vele Agenten van Levensverzekering-Maatschappijen! Soms ook, wanneer de Agent zijn kwaliteit niet genoemd heeft, en door den heer des huizes ontvangen wordt, geeft deze hem, zoodra hij het doel van zijn bezoek verneemt, op hoogst onaangename wijze te kennen, dat hij hoe eer hoe beter weer vertrekken kan. In zulke gevallen hangt alles af van den tact van den Agent: een enkel handig gezegde, een enkel pakkend woord kan zoo iemand plotseling doen besluiten, zijn bezoeker tóch maar aan te hooren.

Een mijner bekenden, Agent eener Levensverzekering-Maatschappij, werd eens door den Directeur van een finantieele instelling ontvangen met de woorden: „Dank U, Mijnheer; ik ken Uw Maatschappij wel „niet, maar ze zal wel niet beter zijn dan alle andere, die ons het geld „uit den zak kloppen!" Mijn bekende antwoordde: „Dank U zeer voor „de waarschuwing, en ik ben blij, dat ik geen zaken met U doen kan. „Ik ken U en Uw bank wel niet, maar U zult wel niet beter zijn dan „alle andere bankiers, die met de noorderzon naar Amerika vertrokken zijn." Hij sprak, nam zijn hoed en ging! Den volgenden dag kreeg hij een briefje, met het verzoek nog eens te willen aankomen. Zijn schijnbaar onbeschaamd antwoord, dat echter slechts een verdiende terechtwijzing inhield na de welkomstwoorden van den bankier, had op dezen indruk gemaakt. Er ontspon zich een lang gesprek. Een maand later was de man voor een aanzienlijk bedrag verzekerd!

Dit voorbeeld, aan de practijk ontleend, toont aan, hoeveel een gedecideerd, onbevreesd optreden tegenover een beleedigende ontvangst vermag. Maar daarvoor is gevatheid en tact noodig; en ook menschenkennis, want men dient met één oogopslag te zien, welken toon men tegenover elkeen heeft aan te slaan.

Gelukkig echter zijn dergelijke krasse middelen niet altijd noodig, en zeer vele personen, ook al willen zij niets van de zaak weten, ontvangen den Agent tenminste beleefd. Dikwijls is dan het eerste, wat deze verneemt, iets als: „Ik ben principieel tegen Levensverzekering", of: „U is de twintigste Agent, die mij bezoekt; praat nu maar zoo„veel U wilt, U komt toch niet verder dan Uw voorgangers!" Dan komt het erop aan, zoo spoedig mogelijk met een kort, practisch, concreet voorstel voor den dag te komen.

l)o Agunt wordt )iitvangeu.

Sluiten