Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„dus verstandig doen, wanneer ge een flink kapitaal verzekerdet, bepaalbaar na den dood van dengenen, die het eerst komt te overlijden, „onverschillig wie van U beiden dat zijn zal. Diens familie kan dan „het haar toekomende krijgen, en de overblijvende firmant vindt in „het verzekerde kapitaal een aequivalent voor wat aan de zaak onttrokken werd. Noch hij, noch zijn familie behoeft dan dus voor de „toekomst bezorgd te zijn. Aangezien gij beiden bij die verzekering „evenveel belang hebt, omdat ge niet weet, wie het eerst overlijden „zal, is het dunkt mij billijk, dat de firma de premiën betaalt!" — Dit betoog is voor de Heeren A. & Co. nieuw; die toepassing van de Levensverzekering was hun onbekend: zij hadden er nooit over hooren spreken. En zie, ce één en twintigste Agent slaagt erin, hen op deze Wijze te verzekeren.

Een ander voorbeeld: Een groot grondeigenaar heeft tot dusverre alle aanbiedingen tot verzekering afgeslagen met de woorden: „Ik ben „rijk; mijn kinaeren erven al mijne bezittingen, dus voor hen -behoef „ik niets te doen! En voor mijzelven? Nu, ik heb werkelijk genoeg „aan mijne zeer ruime inkomsten!" — Op zekeren dag repliceert hem een Agent het volgende: „Mijn waarde Heer, een verzekering bij overlijden is voor U onontbeerlijk. Na Uw overlijden zullen Uwe bezittingen verdeeld moeten worden tusschen Uwe kinderen, waarvan ge „natuurlijk het eene niet boven het andere bevoordeelen wilt. Ieder „moet dus een gelijk aandeel hebben, en dat is onmogelijk, wanneer „er niet veel gereed geld aanwezig is, om het aandeel van hen, wien „een kleiner deel van Uw grondbezit moet worden toegewezen, aan „te vullen. Is dat geld er niet, dan moeten er sommige gedeelten van „Uwe bezittingen verkocht worden, hetgeen veel moeite en kosten veroorzaakt! Zijt ge nu wel zeker, dat er onmiddellijk bij Uw overlijden, „een voldoende som aan contanten aanwezig zal zijn? Niet? Welnu, „wat is eenvoudiger dan dat gij door een Levensverzekering ervoor „zorgt, dat dit wèl het geval zal zijn?!" Van dien kant heeft onze grondbezitter het sluiten eener verzekering nog nooit beschouwd! Hij overdenkt de zaak, en ..verzekert zich voor een flink bedrag.

Zoo zou ik nog vele voorbeelden kunnen geven, ook van eenvoudiger aard. Want zelfs bij de minst ingewikkelde verzekeringen maakt het een uitmuntenden, vaak bcslissenden indruk, wanneer de Agent onmiddellijk met een bepaald, streng gepreciseerd voorstel voor den dag komt.

Sluiten