Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een flinke bestelling sigaren bij U doen, maar verzeker dan ook Uw „leven door mijn bemiddeling!" Een enkele maal komt het zelfs voor, dat de sigaren geleverd worden in ruil voor de polis, maar dat het individu, dat zich met den naam van Agent bestempelt, vergeet ze te betalen! Onnoodig te zeggen, hoezeer een dergelijk geknoei ons vak in de oogen van velen verlaagt!

Het is natuurlijk een ander geval, wanneer een leverancier, die van de noodzakelijkheid, om tot het sluiten eener Levensverzekering over te gaan, overtuigd 'is, daartoe de tusschejikomst kiest van een Agent, die gewoonlijk bij hem zijne leverantiën neemt; dit is geheel iets anders dan wanneer polis en leverantie als 't ware gelijk worden overgestoken, bij wijze van contra-prestatie: het een tegen het ander, het een om het ander!

Elk Agent doet goed, zooveel mogelijk ervoor te zorgen, dat hij steeds met een gelijk aantal personen in onderhandeling blijve: zoodra één zijner candidaten voor de verzekering gewonnen of een ander daarvoor reddeloos verloren is, zorge hij er onmiddellijk voor, dat hij met een nieuwen candidaat onderhandelingen aanknoope, opdat deze de opengevallen plaats inrreme. Op die wijze ontstaat er systeem in den arbeid en dat is onvermijdelijk noodzakelijk, wil men een stabiele, geregelde productie verkrijgen; anders behoudt deze steeds een ietwat toevallig karakter. Het spreekt echter vanzelf, dat het werken op die wijze in de groote steden minder moeielijk is dan op het platte land, waar het zeer vaak bezwaarlijk is, nieuwe verzekeringscandidaten te vinden.

Ten slotte houde elke Agent in het oog, dat het tijdelijk afbreken van eenmaal begonnen onderhandelingen steeds gelijk staat-met achteruitgang; bij het weder opvatten zal hij tot zijn schade ondervinden, dat hij niet slechts voortzetten moet wat hij begonnen was, doch opnieuw moet beginnen. Daarom is de gewoonte van sommige Agenten zoo verkeerd, na het afsluiten van een flinken post een poosje op hunne lauweren te gaan rusten: alle andere aangeknoopte onderhandelingen worden daardoor een flink stuk achteruit gezet, en het tot stand brengen van een nieuwen post kost hun dubbel moeite en dubbel tijd.

Meer dan de meeste betrekkingen, brengt die van Agent eener Levensverzekering-Maatschappij teleurstellingen met zich. Iemand, wien men jaren lang het nut der Levensverzekering heeft uitééngezet en die eindelijk overtuigd is, verzekert zich bij een ander! Iemand, dien men, na lange onderhandelingen, eindelijk een aanvrage heeft doen teekenen,

Syatematisel werken van der

AgiMlt.

' I'ij d olijk afbreken van OOderha ndal [ngen

Teleurstellingen,

Sluiten