Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Agenten en Directiën.

provisie aan 'et-Agonten.

wordt om geneeskundige redenen afgewezen! Dat zijn bittere ondervindingen, die iedere Agent op zijn tijd opdoet. Pas beginnenden leggen er dan wel eens het bijltje bij neer, en er behoort inderdaad moed en volharding toe, in die teleurstellingen slechts aansporingen tot verderen arbeid te zien. Voor zulke Agenten hoeden af!

En nu, na al het medegedeelde, vraag ik: Is er een grootere dwaling denkbaar dan die van Directiën en van velen onder het publiek, die meenen, dat men voor een zoo buitengewoon moeielijke betrekking als die van Agent eener Levensverzekering-Maatschappij zeer goed personen gebruiken kan, die op de een of andere wijze in een andere carrière mislukt zijn? Ik acht het overbodig, daarover verder uit te weiden, en constateer alleen met werkelijk leedwezen, dat die dwaling nog veelvuldig voorkomt.

En verder vraag ik, of het niet de plicht van elke Directie is, hare Agenten in hun moeielijke taak door woord en daad, door aanmoediging en voorbeeld bij te staan en te ondersteunen, en steeds in het oog te houden, dat, wat ook de verdiensten van anderen zijn mogen, het ten slotte toch de arbeid der Agenten is, die een Maatschappij in stand houdt en doet bloeien. Geen moeite, geen kosten (natuurlijk binnen rationeele grenzen) mogen gespaard worden, om der Maatschappij een goed geïnstrueerd, ijverig arbeidend en haar met hart en ziel toegedaan Agentencorps te bezorgen. Daarin ligt het geheim van veler succes, en die moeite en kosten worden duizendvoudig beloond! De Agent moet op zijn Directie kunnen rekenen, op haar volkomen rechtvaardigheid kunnen bouwen; hij moet weten, dat zij steeds gereed is, hem met raad en daad bij te staan, dat geen moeite haar daarvoor te veel is. Hij moet ook weten, dat zij aan niet-Agenten geen provisie zal uitkeeren, omdat zij hem daardoor in zijne rechten kan verkorten.

IV.

Omtrent dat uitkeeren van provisie aan niet-Agenten een enkel woord.

Wanneer een uitgever een nieuw werk het licht heeft doen zien en het aan verschillende boekhandelaren zendt, om het aan het lezend publiek te verkoopen, dan betaalt hij dien boekhandelaren een zeker percentage van den verkoopprijs van elk verkocht exemplaar, bijwijze van provisie. Wanneer nu iemand zich direct tot den uitgever wendt

9

Sluiten