Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om zelfs ernstige en ontwikkelde lieden tot het sluiten van een levensverzekering te bewegen! Waar dus een makelaar in assurantiën zijn werkzaamheid tot het gebied der Levensverzekering uitbreidt, zal hij juist op dat terrein vele moeielijkneden ontmoeten, welke hem bij brand- en zeeverzekering niet in den weg staan. En hij zal er dikwijls meer zijn rekening bij vinden, wanneer hij den tijd, dien het geregeld werken voor Levensverzekering hem kosten zoude, aan die andere branchen besteedt. Daarom wordt Levensverzekering voor hem al spoedig een bijzaak: hij sluit een postje, wanneer het hem zoo nu en dan eens voorkomt, doch van geregeld, systematisch werken kan bij hem meestal geen sprake zijn.

Vooral in ons land worden vele makelaars in assurantiën Agenten van bepaalde Maatschappijen, of — zoo ze al niet officieel als zoodanig zijn aangesteld — zij brengen elk contract van Levensverzekering, dat zij afsluiten naar één en dezelfde Maatschappij. Daarmede houden zij feitelijk op, op dit gebied de makelaardij uit te oefenen, want makelaar is slechts hij, die niet aan eenige bepaalde Maatschappij gebonden is, maar zijne posten brengt, waarheen het hem goed dunkt. Zulk een Agent-makelaar wordt echter zelden, wat men noemt een goed Agent, zoo hij tenminste niet een.zeer groot deel van zijn tijd aan de Levensverzekering wijdt; anders zal zijn betrekking van makelaar in zee- en brandassurantiën ook hem beletten, den noodigen tijd en moeite te besteden aan zijn post van Agent eener Levensverzekering-Maatschappij. Ook van hem kan men in dat geval geen geregelde, stabiele productie verwachten.

Niet overal echter is de gewone toestand dezelfde als ten onzent, en met name in Frankrijk vormen de makelaars, de „courtiers", ook op het gebied der Levensverzekering, een geheel afzonderlijken stand, die zich met het sluiten van Levensverzekeringen bezig houdt, zonder voor een bepaalde Maatschappij te werken. Ook in ons land komen voorbeelden daarvan voor, en kan men dikwijls zien, dat zulk een volbloed makelaar zich voor het sluiten van één en dezelfde verzekering tot meerdere Maatschappijen wendt, om haar in de gelegenheid te stellen, hare premiën op te geven; hij organiseert dus voor dien te sluiten post een soort van inschrijving, om hem aan te besteden daar, waar hem zulks het meest gewenscht voorkomt.

Niemand zal hem daartoe het recht betwisten en op zichzelf steekt daarin geen kwaad. Maar toch is die makelaardij noch in het belang

Sluiten