Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het publiek, noch in het belang der Maatschappijen, en doet men wel, daar, waar zij nog niet veel voorkomt, haar ontstaan zoo min mogelijk aan te moedigen — desnoods door zich streng te onthouden van deelneming aan de boven bedoelde openbare aanbestedingen. Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht: zien wij eens, waartoe in Frankrijk, het land der „courtiers" bij uitnemendheid, deze makelaardij inzake Levensverzekering geleid heeft.

Vele makelaars (ik begin hier met de minder conscientieuse onder hen) laten zich daar in de eerste plaats leiden, zoodra het de vraag geldt aan welke Maatschappij zij een bepaalde verzekering zullen aanbrengen, door de overweging, waar zij er het meest aan kunnen verdienen, m. a. w. waar zij de hoogste provisie kunnen genieten. Het belang van den aanstaanden verzekerde komt dan eerst in de tweede plaats in aanmerking. Daar echter een verzekeringscandidaat bij lage premiën gemakkelijker tot het afsluiten te bewegen is dan bij hooge, wordt het voor deze makelaars eenvoudig de vraag, de Maatschappij te vinden, die bij de laagste premie de hoogste provisie geeft. Niet zelden wordt dan het volgende systeem toegepast. Men wendt zich tot de Maatschappij, die voor de verzekering in kwestie de laagste premie vraagt, met den voorslag: „De aanvraag zal bij U geteekend „worden, mits ge mij meer provisie geeft dan ge gewoon zijt, en wel „zóó en zóóveel. Weigert ge dit, dan breng jk den post naar een Uwer „concurrenten!" Niet alle Maatschappijen hebben in zulk een geval den moed, het aanbod, zonder meer, van de hand te wijzen, en zoo is er — ook door de schuld der Maatschappijen, dit erken ik gaarne — een zucht tot het opdrijven der provisie ontstaan, die de finantieele positie van vele ondernemingen verzwakt heeft, en ten slotte zeer zeker niet in het voordeel der verzekerden en der Agenten is.

Intusschen spreekt het vanzelf, dat er ook zeer vele „courtiers" gevonden worden, die in de allereerste plaats het belang hunner cliënten voor oogen hebben. Meestal zullen deze hunne verzekeringen bij die Maatschappijen aanbrengen, welke in elk bepaald geval het goedkoopst en van wier soliditeit zij overtuigd zijn. Afgescheiden van het feit dat zij ook dan nog wel eens misslaan kunnen — want het voordeel van een lage premie kan wel eens door andere bepalingen geneutraliseerd worden —, blijft zelfs aan deze makelaardij een nadeel verbonden, dat niet geheel voorbijgezien mag worden. Wanneer n.1. de verzekering eenmaal is afgesloten, en zij komt later

Sluiten