Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Het is een zonderling verschijnsel, dat velen onder het Nederlandsche publiek de meening schijnen toegedaan, dat het bedrijf der Levensverzekering slechts een zeer matige dosis kennis vereischt, en dat hij, wiens capaciteiten in een andere richting te kort schieten, daar nog altijd wel gelegenheid heeft, nuttig werkzaam te zijn. Zonderling is dat verschijnsel, omdat men juist het omgekeerde zou kunnen beweren, en zeggen, dat bekrompen hoofden en stompe zinnen voor niets zóó volkomen onbruikbaar zijn als voor werkzaamheden in het vak der Levensverzekering.

Evenwel zijn er omstandigheden, welke dit zonderlinge verschijnsel ten minste verklaarbaar maken. Het zijn sommige levensverzekeraars zeiven, die het publiek in deze opvatting versterken.

Reeds wees ik er vroeger op, dat niet alle Directiën ervan afgezien hebben, personen als Agenten in hun dienst te nemen, die èn door hun geringe ontwikkeling èn dikwijls door minder gunstige antecedenten voor die betrekking ten eenen male ongeschikt zijn, hetgeen later ook meestal tot schade der betrokken Maatschappijen aan het licht komt! Doch het publiek, dat niet anders ziet, dan dat Mijnheer A, dien het kent als een dom of onbetrouwbaar persoon, een betrekking heeft gekregen, redeneert eenvoudig: „Nu, die was toch ook voor niets anders „meer goed! Maar voor de Levensverzekering kunnen ze hem altijd „nog wel gebruiken: daar is zooveel niet toe noodig!"

En die opinie wordt werkelijk niet weerlegd door advertentiën als de hier volgende, letterlijk uit een Nieuwsblad overgenomen:

„Levensverzekering.

„Men zoekt voor een aanzienlijke Levensverzekering-Maatschappij „een persoon van goede familie en onbesproken bedrag, die mede als „Directeur optreden kan. Vakkennis geen vereischte."

Dus de Directeur, de voorganger, de leidsman, die de Agenten instrueeren, die den toestand der Maatschappij geheel overzien, die haar vormen en omhoog voeren moet, die Directeur kan zijn taak aanvaarden zonder vakkennis te bezitten!

„Ziet ge wel" — redeneert het publiek in Nederland — „iedereen „kan als Levensverzekeraar optreden, daartoe is geen studie noodig!"

Geringschatting van het bedrijf.

Sluiten