Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Leer der Le/ Veiiaverzekering.

Daarbij komt dan nog, dat vele levensverzekeraars, die slechts een zeer oppervlakkige kennis van hun vak hebben, zich dikwijls verbeelden, daarvan volkomen op de hoogte te zijn, en dus niet meer studeeren en werken, „omdat ze tóch alles weten!" En dat in een vak, waarin men, na jaren arbeids, steeds tot de slotsom komt: „Hoe meer „ik leer en werk, hoe meer het mij blijkt, dat er nog te leeren en te werken „valt". Om dit goed te begrijpen, dienen wij ons rekenschap te geven van de uitgebreidheid van de leer der Levensverzekering.

De Leer der Levensverzekering of de Actuarieele Wetenschap, zooals die zich tot op den tegenwoordigen tijd heeft ontwikkeld (en het zij onmiddellijk geconstateerd, dat zij zich nog in volle ontwikkeling bevindt, zoodat haar nog veel onvolmaakts, soms zelfs veel halfslachtigs aankleeft), heeft reeds sinds eenigen tijd het stadium bereikt, waarop zij, zich losmakende uit de verschillende takken van wetenschap, die tot hare wording hebben bijgedragen, één zelfstandig geheel is gaan vormen. Dit geheel bestaat uit deelen, die ieder op een bizonder gebied van wetenschap gelegen zijn, maar toch te zamen uitmaken één afzonderlijke tak van weten, die in den loop der jaren meer en meer afronden zal en uitgroeien tot hoogeren bloei en ontwikkeling. Hoewel het slechts weinigen gegeven kan zijn de leer der levensverzekering in haar vollen omvang te overzien, d.w.z. zich in al de haar vormende deelen te bekwamen, mag toch de beoefenaar van zulk een onderdeel nooit uit het oog verliezen, dat het terrein, waarop hij zich beweegt, inderdaad slechts een gedeelte uitmaakt van een ander, grooter gebied. Hij moet zich niet alleen duidelijk en klaar rekenschap ervan geven, waar zijn terrein andere, tot hetzelfde groote gebied behoorende, terreinen raakt, maar ook — zonder zich te wagen aan beunhazen op het hem vreemde terrein zelf — trachten te doorgronden hoe en waarom die aanraking plaats vindt. Hij moet dus iets verder zien dan de grenzen van zijn speciale terrein. Doet hij dat niet, verliest hij den samenhang met andere onderdeden uit het oog, hij zal in gevaar komen verkeerde gevolgtrekkingen en daardoor schromelijke vergissingen te maken.

De deelen, waarin de Leer der Levensverzekering zich in haar tegenwoordigen stand splitsen laat, hebben zich nog niet all n even scherp afgeteekend op het gebied der wetenschappen, waarop elk hunner valt. Zij zijn:

1°. Het actuarieele deel, in engeren zin, inclusief de sterf te-statistieken en hare bewerking.

Sluiten