Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. Het economisch-sociale deel.

3°. Het finantieele deel (een onderdeel van het sub 2° bedoelde, maar dat zich afzonderlijk begint te ontwikkelen). 4°. Het medische deel. 5°. Het juridische deel.

De twee eerstgenoemde deelen, gelijk het vijfde, komen reeds scherp uit in de omgeving der ruimere wetenschappen, waartoe zij behooren; het vierde deel begint zich — vooral in de laatste jaren — meer en meer af te lijnen op het terrein der medische wetenschap; het derde daarentegen komt nog slechts flauw te voorschijn op het gebied van de Leer der Finantiën.

Het actuarieele deel (in engeren zin) der Levensverzekeringswetenschap is in hoofdzaak datgene, hetwelk zijn oorsprong vindt in en voortgekomen is uit de wetenschap der Wiskunde. De meening, dat ieder bekwaam wiskundige, alleen reeds door zijne ontwikkeling als zoodanig, in staat is als Actuaris op te treden, mag men veilig verouderd noemen. Evenmin als b.v. een ingenieur, al is wiskundige kennis voor hem een absoluut vereischte, uitsluitend volstaan kan met die kennis, kan de Actuaris, die niet méér dan wiskundige is, een goed Actuaris zijn. Juist daarom is de titel van „Actuaris", als aanduidende den beoefenaar van een bepaald, van andere onderscheiden, beroep, te verkiezen boven dien van „Wiskundig Adviseur", die uitsluitend op het wiskundige karakter van dat beroep doelt.

Het economisch-sociale deel heeft betrekking op de ethische en maatschappelijke beteekenis der Levensverzekering, en omvat mede de rol, die de Staat op verzekeringsgebied in onze moderne Maatschappij vervult. De zoogenaamde Werkliedenverzekering treedt daarbij meer en meer op den voorgrond en wordt door velen beschouwd als een machtig middel tot oplossing der maatschappelijke nooden en misstanden. Ook alles wat in verband staat met de administratie, de boekhouding, enz. der Levensverzekering-0«rf«-«ewmgm kan men onder dit deel rangschikken.

Het jinantieele deel omvat alle vragen, die betrekking hebben op de geldbeleggingen van Levensverzekering-Ondernemingen. De eischen, aan die geldbeleggingen te stellen, zijn zeer bizondere, omdat beleggingen op langen termijn in zekere stadia van de ontwikkeling eener onderneming op den voorgrond treden, terwijl het, anderzijds en bij veranderde toestanden, gevaarlijk zijn kan, niet dadelijk te realiseeren

Sluiten