Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opleiding.

beleggingen te kiezen. De invloed van het dalen of stijgen van den rentevoet, in verband met de belegging der premie-reserve, valt mede op dit terrein en vormt het grensgebied, waarop het het economische deel raakt.

Dit bizondere deel van de Leer der Finantiën is nog slechts weinig afgebakend, hoewel er reeds Maatschappijen zijn, die voor dit deel van haar bedrijf een afzonderlijk, onder deskundige leiding staand, Bureau hebben ingericht of daarvoor de hulp inroepen van een Finantieelen Adviseur.

Onder dit gedeelte der verzekeringswetenschap kan men tevens rangschikken de kennis van ons belastingstelsel, voor zooverre dit op Levensverzekering betrekking heeft. In de laatste jaren — gedurende den oorlog — zijn er vele belastingen ingevoerd, waardoor zoowel het bedrijf der levensverzekering als de uitkeeringen, die de maatschappijen doen, getroffen werden. De kennis daarvan wordt — bij de niet altijd duidelijke wetsbepalingen — een kleine studie op zichzelve.

Het medische deel omvat alle vraagstukken, die betrekking hebben op het geneeskundig onderzoek van verzekeringscandidaten, en op de den levensduur bepalende oorzaken. Deze laatste vragen vallen vooral op het gebied van den Geneeskundigen Adviseur. Voorts zou men daaronder kunnen rangschikken de zeer belangrijke vragen der medische statistiek, in verband met de sterfte, en de daaruit te trekken conclusiën. Hieromtrent kunnen de Maatschappijen schatten van gegevens verzamelen, mits zij zich daarbij verzekerd kunnen houden van de hulp der medici. Die hulp wordt haar, speciaal in ons land, niet altijd verleend.

Het juridische deel eindelijk houdt zich bezig met alle rechtskundige vraagstukken, waartoe het bedrijf aanleiding geeft, in de eerste en voornaamste plaats met die, welke voortvloeien uit de overeenkomst van levensverzekering, en vervolgens uit de verhouding van den Wetgever tot het Verzekeringsbedrijf.

Door het bovenstaande zal het voor ieder duidelijk zijn, dat het systeem van verdeeling van den arbeid voor Levensverzekering-Maatschappijen een gebiedende noodzakelijkheid is. Doch — en dit maakt de uitoefening van het bedrijf alweer moeilijker — het is niet voldoende, dat men van andere vakken studie gemaakt heeft, men moet ze ook beoefend hebben speciaal met het oog op de Levensverzekering. Ik zeide het reeds: Men kan een uitstekend wiskundige zijn en toch volstrekt

Sluiten