Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet op de hoogte van wat een Levensverzekering-Maatschappij van haren Wiskundige eischen moet; men kan een uitmuntend geneeskundige zijn, en toch geen helder inzicht hebben in de wijze, waarop een Levensverzekering-Maatschappij hare onderzoeken wenscht ingesteld te zien. Wilde men dus al degenen, die, op welk gebied ook, hun medewerking aan die Maatschappijen wenschen te verleenen, daartoe behoorlijk in staat stellen, dan zou men het daarheen moeten leiden, dat bekwame mannen, die geacht kunnen worden van de eischen van hun speciale vak, en van de bizondere eischen, die de Levensverzekering daaraan stelt, geheel op de hoogte te zijn, de opleiding op zich namen van hen, die dat vak wenschen te beoefenen voor zooverre het valt onder de heerschappij der Levensverzekering.

Een dergelijke toestand is geenszins een utopie; hij is te bereiken en moet mettertijd bereikt worden. Reeds heeft men in sommige landen belangrijke vorderingen in deze richting gemaakt. Zoo in Engeland, waar het Institute of Actuaries de opleiding op zich genomen heeft van hen, die zich wenschen te bekwamen voor de betrekking van Actuary. Deze opleiding bepaalt zich niet uitsluitend tot het wiskundige deel der Verzekeringswetenschap, maar ook het Boekhouden en de Leer der Financiën worden er onderwezen, voor zooverre zij met het bedrijf der Verzekering in verband staan. De Engelsche „Actuary" is dan ook meer dan raadgever alleen in wiskundige zaken; hij is in uitgebreider zin verzekerings/ewwdz'ge dan de Nederlandsche Wiskundige Adviseur.

Het Instituut heeft een cursus georganiseerd, waarvan het eindexamen recht geeft op den door den Engelschen Staat erkenden titel van „Fellow of the Institute of Actuaries" (afgekort: F. I. A.). Iemand, die hier zijn eind-diploma behaalde, is als het ware gepromoveerd in de theorie der Levensverzekering, en kan als zoodanig zijn carrière bij elke Maatschappij maken.

In Duitschland bestaat gelegenheid tot opleiding in het theoretische deel van ons vak aan de Universiteit te Göttingen, waaraan, sinds het wintersemester 1895/96 een „Seminar für Versicherungswissenschaft'l verbonden is. Ook hier heeft men terecht ingezien, dat men zich niet uitsluitend tot het wiskundige deel der Verzekeringswetenschap beperken moest, en worden ook colleges gegeven in de economisch-statistische en juridische onderdeden daarvan. Het door den Staat erkende eindexamen van dit „Seminar" geeft recht op den titel van „Versicherungsverstandige", en wel — naarmate van de richting, door den stu-

In het buiten -

Sluiten