Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de huisvader, die Levensverzekering prachtig vindt, noodig voor zichzelven, die 't ook wel doen kan — maar het tóch niet doet!

Dan de man, die niet van al dat nieuws houdt en wiens vader er ook wel zonder verzekering gekomen is; de man, die niet van plan is, met zijn geld anderen vet te mesten; de man, die een principieel tegenstander van Levensverzekering is, en zoo voorts, en zoo voorts!

Die allen zingen, ieder naarmate hij gebekt is, hetzelfde liedje, waarvan het refrein is: „Ik dank U voor Levensverzekering."

Na deze oppervlakkige kennismaking met de personen, die de bezwaren opperen, thans een enkel woord over sommige van die bezwaren zeiven. Zij zijn over het algemeen gemakkelijk te weerleggen, en de meesten ervan berusten, zooals wij zagen, op onbekendheid met ons vak. Deed ik zooeven een poging om sommige van de bezwarenmakers een weinig te bespotten, ik zal de eerste zijn om te erkennen, dat men ook uit den mond van ernstige, ontwikkelde mannen soms oppositie tegen Levensverzekering hoort. Dit zijn echter de aangenaamste tegenstanders, omdat zij voor den drang van gemotiveerde redeneeringen zwichten, en — een telkens waargenomen verschijnsel —, wanneer zij eenmaal hun dwaling hebben ingezien, van tegenstanders de meest vurige voorstanders worden. Quasi-wetenden en onontwikkelden daarentegen willen of kunnen zelden begrijpen; hun tegenstand is het moeielijkst te overwinnen, want tegen onwil en domheid is zelden kruid gewasschen: deze eigenschappen gaan meestal gepaard met koppigheid, die zich tegen onderricht verzet.

En thans eenige bezwaren.

„De Levensverzekering is een vinding van den modernen tijd, die hare „sporen nog verdienen en haar deugdelijkheid nog bewijzen moet."

Mijne lezers zullen zich uit het Eerste Hoofdstuk, handelende over de Geschiedenis der Levensverzekering, nog herinneren, dat reeds sinds eeuwen de idéé der Levensverzekering onder de beschaafde volken leefde, en op verschillende wijzen uiting vond. Reeds voor twee en een halve eeuw werden de grondslagen gelegd, waarop de tegenwoordige Maatschappijen gevestigd zijn. Sinds bijna twee eeuwen heeft men onafgebroken gewerkt aan de ontwikkeling van ons bedrijf en vooral in latere jaren hebben de Maatschappijen een hooge vlucht genomen. Ons land was in deze gedurende langen tijd achterlijk, en zeker daaruit is het te verklaren, dat men ten onzent over Levensverzekering pleegt te handelen als over een zaak, die eerst in den laatsten tijd om zoo te zeggen

Welke bezwaren worden geopperd?

Levensverzek* ring een „Tfl ding" van de' nieuwen tijd.

Sluiten