Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_ Hooge premiën

„uitgevonden" is. Daarom, en ook tengevolge van de conservatieve neiging van ons volkskarakter, hoort men het bezwaar van de „nieuwigheid" bijna uitsluitend in Nederland. Ik herinner mij slechts zeer enkele gevallen, waarin men zich daarover in het buitenland bezwaard gevoelde. Trouwens de bewering, dat alles wat nieuw is, slecht moet zijn, behoort thuis in de oude doos. Ik zal haar daarin laten rusten en den deksel niet verder oplichten.

„Levensverzekering is duur, zóó duur, dat zij slechts onder het bereik „van enkelen valt."

Dit bezwaar wordt veel geopperd en door ontwikkelde mannen gedeeld. Het hangt er hierbij slechts van af, welke eischen men meent te moeten stellen aan een contract van levensverzekering, dat aan zijn dQel beantwoorden zal. Er zijn lieden, die beweren, dat dit doel gemist wordt, wanneer het nagelaten gezin niet volkomen op denzelfden voet en volkomen op dezelfde wijze voortleven kan als tijdens het leven van den kostwinner. Anderen daarentegen meenen, dat de Levensverzekering haar doel reeds bereikt heeft, wanneer de nagelaten betrekkingen voor gebrek gevrijwaard zijn, wanneer de opvoeding der kinderen voltooid kan worden, wanneer het gezin, zij het ook niet op denzelfden voet als vroeger, niettemin op fatsoenlijke wijze kan blijven voortleven, enz. enz. Weer anderen zijn nóg bescheidener en achten het doel bereikt, wanneer aan de weduwe een klein kapitaaltje wordt nagelaten, om een zaakje te kunnen koopen en van de opbrengst daarvan in haar onderhoud te kunnen voorzien.

Zoo varieeren de eischen, die men aan de instelling der Levensverzekering stelt, naar de mate van ieders maatschappelijke positie. Merkwaardig is het, dat juist zij, die een flink inkomen hebben, het meest klagen over dat „onbereikbare" van een polis van Levensverzekering, omdat de premiën nog betrekkelijk zoo hoog zijn. „Ik zou / 100.000 „kunnen verzekeren. Maar wat beteekent dat! 't Staat gelijk met een „jaarlijks inkomen van / 5000, en thans heb ik / 20.000! Mijn vrouw „en kinderen zouden dus tóch niet op denzelfden voet kunnen voortleven." Tegen dergelijke overdreven eischen moet men opkomen! Het doel der Levensverzekering is niet weelde te kweeken, maar gebrek weren. Dat juist wordt wel eens over het hoofd gezien door lieden, die door een aanzienlijk inkomen in staat zijn op grooten voet te leven!

„Bij brandverzekering" — zoo redeneeren zij — „wordt mij de volle „waarde van mijn afgebrand huis vergoed; zoolang de Levensver-

Sluiten