Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitbetaling ondervindt vertraging, doordat de geboorte-acte b.v. uit Indië komen moet. — „Incoulantl"

Iemand wil het verzekerde kapitaal uitbetaald zien „aan zijne kinderen". De Maatschappij ontraadt die redactie. — „Bespottelijk, incoulantl" — Na jaren overlijdt de verzekerde, en het blijkt, dat van zijne kinderen er eenige in verschillende werelddeelen verspreid wonen, en andere overleden zijn, die op hun beurt kinderen hebben nagelaten. Veel heen-en-weer geschrijf, veel moeite en groote vertraging bij de uitbetaling: — „Incoulantl"

Een verzekerde wenscht afkoop. De Maatschappij wijst hem op het nut van zijn verzekering en tracht den afkoop tegen te houden: — „Incoulantl" — De afkoop gaat door, en een maand later overlijdt de man. Zijn weduwe maakt aanspraak op de verzekerde som, doch de Maatschappij ziet zich verplicht, haar mede te deelen, dat de post voor een maand werd afgekocht. — „Foei, als het zóó kort geleden is, „kondt ge dien afkoop wel als ongedaan beschouwen! — Incoulantl"

Zoo zouden er meer voorbeelden aan te voeren zijn. In het algemeen kan men zeggen, dat een Maatschappij, die er zich op toeleggen wil, de verschuldigde uitkeeringen zoo spoedig mogelijk te bewerkstelligen, d. i. coulant te zijn, gedurende het bestaan der verzekering al het mogelijke doen moet, om die spoedige uitbetaling mogelijk te maken, al loopt zij daardoor ook soms gevaar, juist van incoulance beschuldigd te worden.

In zeer vele gevallen, men kan wel zeggen bij minstens de helft der verzekeringen, die afgesloten worden, geschiedt dit tegen den wil van de vrouw! Dikwijls zelfs is die afkeer van de vrouw tegen Levensverzekering zóó hevig, dat zij er zich met hand en tand tegen verzet, en alle middelen te baat neemt, haar man van het sluiten van een post af te houden!

Den Agenten van Levensverzekering-Maatschappijen verkondig ik hiermede een oude en lang bekende waarheid, die zij herhaaldelijk in hun practijk bevestigd hebben gezien. Oppervlakkig is het zeker onverklaarbaar, dat de vrouw zich de groote vijandin toont van een maatregel, die in de eerste plaats bestemd is, haar en hare kinderen voor gebrek te behoeden. Toch zijn er wel oorzaken voor te vinden, wanneer men die zoekt in de algemeene karaktertrekken der vrouw.

Over het algemeen is de vrouw, meer dan de man, het kind van hel verleden en het heden; maar in de toekomst blikt zij minder ver. Het

Tegenstand do' vrouw en har' bezwaren.

Sluiten