Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal haar meer moeite kosten dan den man, zich van een oogenblikkelijk genot te onthouden, met het oog op de toekomst; zij ziet de noodzakelijkheid daarvan minder duidelijk in, en verheugt zich in het tegenwoordige, zonder zrch al te veel gelegen te laten liggen aan wat in de toekomst zijn zal. De man daarentegen blikt verder in die toekomst, ja, laat zich soms het genotvolle tegenwoordige vergallen door de zorgen voor wat komen zal. Daarom is hij, meer dan de vrouw, gepredisponeerd voor Levensverzekering.

Maar wat de vrouw vooral afkeerig daarvan maakt, zijn twee andere eigenschappen van haar geslacht, en wel: het wantrouwen en de teergevoeligheid. In het algemeen toch is de vrouw wantrouwender dan de man: haar grootere zwakheid zal daarvan wel de oorzaak zijn. Zij is (vooral wanneer zij bekrompen van verstand is) zeer toegankelijk voor het vermoeden, dat welmeenende raadgevers niets anders beoogen dan eigen voordeel en dat wel ten koste van anderen. Bovendien duldt zij slechts ongaarne inmenging van derden in de meer intieme aangelegenheden van het gezin. De Agent eener Levensverzekering-Maatschappij is haar daarom weinig sympatiek. In hare oogen is hij een man, wien het alleen om een flinke provisie te doen is, al heeft hij den mond vol fraaie woorden, die in het belang van het gezin moeten heeten! Daarbij bemoeit hij zich met allerlei zaken, die hem niet aangaan. Wat heeft hij zich te bekreunen om de verdiensten van haar man en om wat die over-\egt? Dat is geld, waarmede zij doen kunnen, wat zij willen; derden kunnen er afblijven, enz. enz.

Ziedaar den gedachtengang, dien ik geloof, dat vel» bekrompen vrouwen volgen. Maar er is meer. De teergevoeligheid, het vleugje sentimentaliteit, dat in het hart van bijna iedere vrouw huist, doet haar de tranen in de oogen komen, wanneer zij denkt aan den dood van haren man. Het is akelig, daarover zoo koelbloedig te spreken, alsof morgen de dood reeds zou aankloppen! Over zulke dingen mag men niet spreken en denken als over een handelszaak. Alsof de grootste soms gelds haar ooit het verlies van haren man zou kunnen vergoeden! — En wanneer dan onbewust ook het bijgeloof een duit in het zakje doet, dan hoort men al heel spoedig: „Man, lieve man! Verzeker je „toch .niet! Als je dat doet, zou ik je juist spoedig moeten verliezen; „ik heb een voorgevoel daarvan!"

Vele mannen zijn zwak, en laten zich door die smeekbeden, of zelfs om der wille van den huiselijken vrede, afhouden van wat zijzelven

Sluiten