Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen een verzekering verzet heeft, door den plotselingen dood van haar echtgenoot broodeloos meent te zijn, en men haar mededeelt, hat haar man zich tóch verzekerd had, zoodat zij het verzekerde kapitaal in ontvangst kan nemen; wanneer een vrouw, 'aldus tegen wil en dank tot nadenken gebracht, eindelijk de beteekenis der Levensverzekering begrijpt, dat zij dan met dankbaar hart het haar toekomende in ontvangst neemt en de nagedachtenis van haar man, die voor haar zorgde, zelfs toen zijzelve uit onverstand hem daarvan wilde terughouden, zegent. Dergelijke gevallen zijn mij, en zullen ook aan velen onder mijne lezers bekend zijn. Gaat het niet even zoo met het kind, dat zich schreiend laat dwingen tot zooveel, waarvan het later eerst dankbaar de goede gevolgen erkent?

Men beschuldige mij nu niet, dat ik te hard ben voor het schoone geslacht. Wat ik zeide kan slechts dienen, om menige vrouw bitter zelfverwijt te sparen! En gaarne erken ik, dat tegenover de vele vrouwen, die in haar blind vooroordeel volharden, andere staan, die een open oog hebben voor de schoone en nuttige zijde van ons vak. Ja, een enkele maal zal een Agent in zijn practijk zelfs gevallen ontmoeten, waarin de vrouw den man tot een verzekering aanspoort. Maar zulke gevallen, die men regel zou achten, zijn uiterst zeldzaam! Dat pleit voor de onbaatzuchtigheid der vrouw, maar niet voor haar verstand. Zoodra het geldt een pensioen of lijfrente, die zijzelve zich verzekeren kan, legt zij dan ook haar vooroordeel af: immers daarbij doet geen bijgeloof haar vreezen voor het leven van hem, die zich te haren behoeve verzekert, en bestaat niet het voor haar stuitende bewustzijn, dat zij geld ontvangen zal ten gevolge van het overlijden van haar man. Een beter bewijs, dat wij hier met een te ver gedreven teergevoeligheid te doen hebben, is zeker niet aan te voeren.1)

l) Het schijnt mij niet ondienstig hier een enkel, sprekend voorbeeld aan te halen van den ondoordachten tegenstand vaii sommige vrouwen.

De Inspecteur eener Levensverzekering-Maatschappij bezocht in het begin van September 190 ... een zekeren Heer L., een zéér welgesteld ingenieur, die reeds dikwijls over verzekering had nagedacht en wel ooren had naar een post van een aanzienlijk bedrag. Hij teekende dan ook eene aanvrage, maar nog had hij de pen niet uit de hand gelegd, toen zijne wederhelft onverwachts de kamer binnenkwam. Zij wierp een blik op de aanvrage, die op de tafel lag, en.. .gordde zich ten strijde. Den Inspecteur werd voor de voeten geworpen, dat hij haar man, die nooit ziek geweest was, tot geheel onnoodige uitgaven trachtte te verleiden; haren man voegde zij toe, dat het hem leelijk stond, zich tot zulke uitgaven te verbinden, en dat nog wel achter haar rug, terwijl hij haar

Sluiten