Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berekening, de premiën voor verzekeringen bij overlijden direct kunnen worden afgeleid.

Die premiën zullen lager zijn, naarmate de sterftetafel een geringere sterfte aanwijst, d. w. z. naarmate de opéénvolgende getallen, welke van jaar tot jaar het aantal (werlevenden aanduiden, langer hoog blijven.

Alles wat het leven der menschen rekt, zal dus een directen invloed hebben op de getallen der sterftetafels en daardoor op de premiën der Levensverzekering-Maatschappijen, die voor verzekeringen bij overlijden bij een langeren levensduur ook lager kunnen gesteld worden. Een direct verband tusschen Levensverzekering en de maatregelen, die het menschelijk leven rekken, ligt dientengevolge voor de hand. Ook is het duidelijk, dat, zoolang een Levensverzekering-Maatschappij hare premiën naar dezelfde sterftetafels berekent, alle maatregelen, die een gunstige afwijking van die tafels bewerken, de winst der Maatschappij hooger zullen maken, tenminste voor zooverre het verzekeringen bij overlijden betreft. Juist het omgekeerde zal wel is waar het geval zijn bij lijfrenten en verzekeringen bij leven, maar, aangezien bij verreweg de meeste Maatschappijen de verzekeringen bij overlijden en de daaruit voortvloeiende combinatiën elke andere soort van verzekering in aantal en verzekerd bedrag aanzienlijk overtreffen, blijft het belang der Maatschappijen bij het rekken van het menschelijk leven bestaan.

De geneeskunde is de wetenschap, welke haar daarin te hulp komt, en zulks zoowel door het behouden van die levens, welke door ziekte dreigen te niet te gaan, als door het wegnemen en voorkómen van de oorzaken, welke gezonde levens met ziekte bedreigen.

Dit laatste onderdeel der geneeskunde, de hygiëne, is dan ook van het hoogste belang voor de beoefenaars van het bedrijf der Levensverzekering. Eerst in latere tijden is die hygiëne meer op den voorgrond getreden, en hebben de geneeskundigen hun roeping om ziekten te voorkómen, van minstens even groot belang geacht als die om ziekten te genezen. Het is een gelukkig denkbeeld van sommige verzekeringsbladen, dat zij een afzonderlijke afdeeling wijden aan het bespreken van zaken, de hygiëne betreffende. Door daaromtrent juiste en gezonde denkbeelden te verspreiden, dient men de zaak der Levensverzekering niet minder dan het algemeen welzijn.

Er wordt wel eens, bij de oprichting van volkssanatoria, een beroep gedaan op den geldelijken steun der Levensverzekering-Maatschappijen, en deze wordt ook dikwijls verleend op de boven ontwik-

Hyglëne.

Sluiten