Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtuigde, dan zouden de meeste gezonde lieden van oordeel zijn, dat zij met de uitgave voor de premie altijd nog wel wachten konden totdat er iets aan hun gezondheid begon te haperen, terwijl daarentegen ongezonden in grooten getale zouden toestroomen, om hunnen nabestaanden een uitkeering bij hun overlijden te verzekeren. Het zal wel geen nader betoog behoeven, dat in dit geval geen LevensverzekeringMaatschappij in stand zou kunnen blijven.

Zelfs thans, nu het bewustzijn, dat een geneeskundig onderzoek noodig is, vele ongezonden van het aanvragen eener verzekering afhoudt, blijft toch de waarschijnlijkheid, ja de zekerheid bestaan, dat onder degenen, die zich ter verzekering aanmelden, de verhouding tusschen lang- en kortlevenden ongunstiger zal blijken dan de sterftetafel aanwijst. Immers de eigen keuze der aanvragers speelt hier een groote rol en, even goed als het bij lijfrenten en verzekeringen bij leven blijkt, dat onder de aanvragers de Zawglevenden talrijker zijn dan de sterftetafel zou doen vermoeden — in dit geval dus een nadeel voor de Maatschappij1) —, even goed zouden bij verzekeringen bij overlijden de fcordevenden sterker vertegenwoordigd blijken dan de sterftetafel aanwijst, eveneens een nadeel voor de Maatschappij. Tegenover die eigen keuze der aanvragers moet de Maatschappij dus een correctief stellen; zij doet dat door zelve te kiezen, d. w. z. door de keuze der Maatschappij tegenover de eigen keuze der aanvragers te stellen. Die keuze der Maatschappij geschiedt op grond van een streng en nauwkeurig geneeskundig onderzoek. Dikwijls hoort men de redeneering, dat het onbillijk is, dat een Maatschappij alleen door haarzelve uitgezochte risico's op zich neemt. Wie zoo spreekt, toont onbekend te zijn met de groote beteekenis van de eigen keuze der aanvragers, waartegen een streng geneeskundig onderzoek niet meer dan een noodzakelijk correctief vormt. Wordt iemand ter verzekering toegelaten, dan dekken de keuze van den verzekerde en de keuze der Maatschappij elkander.

Doel van het geneeskundig onderzoek voor een LevensverzekeringMaatschappij is niet het constateeren of een bepaald individu op dit oogenblik volkomen gezond is; het is alleen een onderzoek naar de omstandigheid, of een bepaald individu inderdaad de levenskans heeft, die de sterftetafel voor een normaal individu van zijn leeftijd aanwijst.

Eigen keuze.

Doel van het neeskundig 1 derzoek.

x) Zie blz. 74 v.v.

Sluiten