Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet de voor zijn leeftijd normale levenskans heeft, wanneer zijne naaste bloedverwanten (b.v. zijne ouders of zijne broeders of zusters) aan tering gestorven zijn. De levenskans van dat bepaalde individu wijkt dan in ongunstigen zin af van die van normale personen van zijn leeftijd, en dat wel, niettegenstaande hij als individu volkomen gezond is.

Iemand is van plan naar Indié' te gaan. Hij wordt volkomen gezond bevonden, maar het blijkt, dat de invloed van het tropische klimaat waarschijnlijk die gezondheid knakken zal. Hij kan dan niet worden aangenomen, omdat zijn levenskans in dat klimaat beneden de normale is, hoewel hij thans volkomen gezond is.

Het is, omgekeerd, ook mogelijk, dat een niet volkomen gezond persoon nochtans gerangschikt moet worden onder hen, die waarschijnlijk den voor hun leeftijd normalen levensduur overschrijden zullen. Er zijn kwalen en gebreken, die op de levenskans geen of geen noemenswaardigen invloed oefenen. Het spreekt vanzelf, dat ik het aan Heeren medici moet overlaten, voorbeelden daarvan aan te halen. Zoo ik mij echter niet bedrieg, zijn er verschillende soorten van doofheid, die onder deze categorie vallen, en is ook het hebben van een breuk, zoo die behoorlijk ingehouden kan worden, meestal van geen invloed op de levenskans. Zoo mijn medische kennis maar wat grooter was, zou ik nog wel meerdere voorbeelden kunnen aanhalen.

Ik hoop hiermede echter te hebben aangetoond, dat de levenskans niet altijd in direct verband behoeft te staan met den tegenwoordigen gezondheidstoestand.

Wèl echter — ik zeide het reeds! — zal die oogenblikkelijke gezondheidstoestand van zeer grooten, meestal zelfs van overwegenden invloed zijn op de levenskans van een bepaald individu.

Daarom is het van groot belang, een nauwkeurig onderzoek naar den gezondheidstoestand in te stellen, en dit is de taak van den onderzoekenden geneesheer.

Niet altijd werd dit geneeskundig onderzoek met dezelfde uitvoerigheid ingesteld als in den tegenwoordigen tijd. Toen in de achttiende eeuw in Engeland de eerste Levensverzekering-Maatschappijen werden opgericht, en ook bij de vele toenmaals in ons land bestaande Weduwenkassen, was er niet veel meer noodig dan een oppervlakkige beschouwing door den geneesheer en een verklaring van den verzekeringslustige zeiven, dat hij gezond was en geene geheime of erfelijke ziekten had. Zeer dikwijls ook werd een gezondheidsattest verlangd, af te geven

Onderzoeken^ cjeneesheeren.

Geschiedenis v(*| het geneeskunde onderzoek.

Sluiten