Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den medicus, die den aanvrager gewoonlijk onder zijn behandeling had. Deze laatste methode is bij vele onzer Nederlandsche Begrafenisfondsen tot op den huidigen dag bewaard gebleven, maar het plaats vinden van grove vergissingen van de zijde der Maatschappijen, en dra ook van opzettelijke bedriegerijen van de zijde van het publiek, deden bij eigenlijke Levensverzekering-Maatschappijen reeds zeer spoedig de noodzakelijkheid gevoelen van een nauwkeuriger, vollediger onderzoek. Het spreekt vanzelf, dat dit niet aanstonds dien volledigen vorm aannam, waarin het tegenwoordig wordt ingesteld. Het ontwikkelde zich om zoo te zeggen mèt de ontwikkeling der geneeskundige wetenschap; naarmate deze de noodzakelijkheid van een onderzoek naar dit of dat verschijnsel leerde inzien, wilde men zich een juist denkbeeld van den gezondheidstoestand vormen, naar die mate werd dat bepaalde onderzoek ook als onderdeel opgenomen in de onderzoekingen voor de Levensverzekering-Maatschappijen. Zoo b.v. schijnt men vroeger een onderzoek naar de bestanddeelen der urine overbodig te hebben geacht, terwijl men het tegenwoordig (ingevolge de eischen der nieuwere wetenschap) voor een Levensverzekering-Maatschappij onmisbaar acht, de afwezigheid van suiker en eiwit in de urine te doen constateeren. Wel bestaat nog een overblijfsel van den vroegeren toestand in de omstandigheid, dat sommige Maatschappijen voor kleinere postjes de urine niet laten onderzoeken, maar dit doet weinig af tot de thans, terecht, algemeen ingevoerde gewoonte. Evenzoo is het onderzoek naar hart, longen, enz. steeds uitgebreider geworden, naarmate de wetenschap meer met de functiën dier organen vertrouwd geraakte.

De resultaten van het onderzoek worden bij elke Maatschappij op een daartoe bestemd formulier ingevuld, als antwoord op daarop afgedrukte vragen. De vorm van dit formulier is voor elke Maatschappij anders en het is eigenaardig, daar waar het doel toch overal hetzelfde z'jn moet, zóóveel verscheidenheid aan te treffen. De Internationale Congressen van Geneeskundigen, aan Levensverzekerings-Ondernemingen verbonden hebben zich bezig gehouden met het ontwerpen van een modelformulier, dat eenheid in dezen chaos zou kunnen brengen. Gemakkelijk is dit niet, want bij de nog uitéénloopende zienswijzen omtrent wat in ieder geval gevraagd moet worden, strandt men licht op den klip van te groote uitvoerigheid.

Is dus in den loop der tijden de vorm, waarin het geneeskundig onderzoek plaats vond, aanmerkelijk gewijzigd en uitgebreid, de taak

Sluiten