Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den onderzoekenden geneesheer was het ten allen tijde, uitspraak te doen omtrent den tegenwoordigen toestand der gezondheid van den onderzochten persoon.

Er zijn Maatschappijen, die als vasten regel hebben aangenomen, een onderzoek door den huisdoctor van den te verzekeren persoon zooveel mogelijk te vermijden, 't Spreekt vanzelf, dat dit niet altijd mogelijk is, b.v. daar niet, waar in de woonplaats van den candidaat slechts één medicus gevestigd is; maar anders houden zij zich steeds aan dien eenmaal vastgestelden regel. Agenten, wier candidaten zeer op een onderzoek door hun huisdoctor gesteld zijn, die candidaten zeiven, en ook de huisdoctoren zeiven, protesteeren dikwijls tegen die bepaling. De laatsten zien daarin niet zelden een blijk van wantrouwen, een voor hen kwetsend bewijs van twijfel in hun onpartijdigheid. Merkwaardig genoeg zijn andere geneesheeren het met deze opvatting van hunne collega's zóó weinig eens, dat zij weigeren voor een Levensverzekering-Maatschappij een onderzoek in te stellen op personen, bij wie zij als huisdoctor verkeeren. Naar mijn bescheiden meening is het standpunt van deze laatsten volkomen correct, en het onderzoek door den huisdoctor niet gewenscht. Deze toch wordt in die kwaliteit in den regel op sanitair gebied de vertrouweling van zijne patiënten. Zij doen hem vertrouwelijke mededeelingen, welke zij aan anderen onthouden, zij raadplegen hem in allerlei intieme aangelegenheden; en zoo komt de huisdoctor vele zaken te weten, die zijn eigen eergevoel en zijn verplichting tot het bewaren van het beroepsgeheim hem verbieden aan derden mede te deelen. Plotseling moet nu deze geneesheer zich tegenover een dier tegenwoordige of vroegere patiënten stellen op 'het standpunt van den onderzoekenden geneesheer voor een LevensverzekeringMaatschappij, d. i. op een geheel objectief standpunt, zóó objectief, alsof hij den te onderzoeken persoon nog nimmer gezien had. Dat standpunt nu kan hij niet meer innemen; en al tracht hij het, hij zal daarbij niet zelden voor zeer moeielijke vragen gesteld worden.

Nemen wij b.v. aan, dat hij een verschijnsel constateert, dat, hoewel op zichzelf niet van beteekenis, wijst op een hem in zijn kwaliteit van huisdoctor medegedeeld geheim ongemak, dat hij reeds verdwenen waande. Wat zal hij in dat geval doen? Zoo hij aan de Directie den oorsprong van het waargenomen verschijnsel mededeelt, schendt hij zeer zeker het geneeskundig geheim en maakt misbruik van zijn kwaliteit van huisdoctor. Zoo hij den oorsprong daarvan verzwijgt, verzaakt

Onderzoek door len huis-doctor.

Sluiten