Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij zijn plicht als onderzoekend geneesheer van de Maatschappij, die hem haar volle vertrouwen schenkt.

Zulke voorbeelden zijn er meer aan te halen. Zij spruiten voort uit de omstandigheid, dat de plichten van den huisdoctor in botsing kunnen komen met die van den onderzoekenden geneesheer. In de meeste gevallen zullen dan de eerste zwaarder wegen dan de laatste, en dat terecht. Maar is het niet oneindig verkieslijker, het geheele dilemma te vermijden, door den huisdoctor zoo min mogelijk onderzoeken op te dragen op personen, die hij onder zijn behandeling gehad heeft? Naar niijn inzien, dat vele geneeskundigen deelen, bewijst men hem daarmede een grooten dienst, in plaats van hem een bewijs van wantrouwen te geven, zooals den Directiën soms voor de voeten wordt geworpen.

III.

Reeds sinds zeer langen tijd heeft men ingezien, dat de beslissing omtrent de aannemelijkheid voor een Levensverzekering-Maatschappij van ieder onderzocht individu, m. a. w. de beslissing omtrent de vraag, of dat individu de voor zijn leeftijd normale levenskans heeft, aan anderen dan de onderzoekende geneesheeren moet worden overgelaten.

Natuurlijk is het zeer gewenscht — zoo 't niet wellicht te veel gevergd ware, zou ik zeggen noodzakelijk] —, dat ook de onderzoekende geneesheer een volkomen helder denkbeeld hebbe van wat op de levenskans influenceeren kan, zoodat hij bij elk waargenomen verschijnsel met kennis van zaken de vraag beantwoorden kan: Is dit symptoom zóó ernstig, dat het het overlijden van den onderzochten waarschijnlijk maakt vóór den waarschijnlijken leeftijd, welken de sterftetafels voor het overlijden van personen van zijn leeftijd aanwijzen?

De meeste Levensverzekering-Maatschappijen stellen den onderzoekenden geneesheer dan ook in staat, zijn meening in dit opzicht te kennen te geven.

Maar dit is meer speciaal de taak van de z.g. Geneeskundige Adviseurs. Deze worden aangesteld met de opdracht, den Directiën omtrent het aannemen of afwijzen van elk voorgesteld risico van raad te dienen, en hunne uitspraken zijn voor die niet-deskundige Directiën als 't ware orakelspreuken, waaraan zij zich in ieder geval dienen te houden, willen zij niet de verantwoordelijkheid voor een waarschijnlijken verliespost

Sluiten