Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tus¬

schen ondorzoe-

op zich nemen. De Geneeskundige Adviseur velt zijn oordeel over de individueele levenkans en toetst die aan de levenskans, die men uit de sterftetafel voor een normaal persoon van dien leeftijd vindt. Van die vergelijking hangt zijn beslissing af.

Hulpmiddel daarbij is het resultaat van het door den onderzoekenden geneesheer ingesteld onderzoek, en het is noodig, dat dit resultaat op de meest doelmatige wijze worde medegedeeld, opdat de Geneeskundige Adviseur oordeelen kan, alsof hijzelf het onderzoek had ingesteld.

Dit laatste wordt dikwijls uit het oog verloren. Wanneer het mogelijk ware, dat één persoon, die geheel op de hoogte is van de geneeskunde, ook in verband met de eischen der Levensverzekering, alle onderzoeken instelde, en daatDp tevens het advies uitbracht, zou dit misschien het verkieslijkst zijn. Maar, aangezien, bij eenige uitgebreidheid der Maatschappij, die toestand practisch onmogelijk is, en men gedwongen wordt, de onderzoekingen aan verschillende geneesheeren op te dragen, terwijl, ter wille van de éénheid van stelsel en gedachte, het oordeel over de al of niet aannemelijkheid voor de Levensverzekering aan één in dit speciale opzicht deskundige blijft opgedragen, moet men er ook naar streven, dezen éénen de resultaten van het onderzoek in zulk een vorm en zóó uitvoerig voor te leggen, dat men hem in staat stelt tot een oordeel, zóó juist, als had hijzelf het onderzoek ingesteld.

Ook is het op die wijze mogelijk, de bekwaamheid en betrouwbaarheid van den onderzoekenden geneesheer eenigszins te controleeren, hetgeen in sommige landen bepaald noodzakelijk is.

Daarbij komt nog, dat sommige symptomen, die op zichzelf niets onrustbarends hebben, in verband met andere waarnemingen, op den levensduur invloed kunnen oefenen, een invloed waarvan de onderzoekende geneesheer zich misschien niet zulk een duidelijke voorstelling maken kan, omdat hij van dit onderdeel der medische wetenschap geen speciale studie heeft gemaakt.

Inderdaad waait de kennis daarvan niet vanzelf aan, waarvoor het beste bewijs zeker wel is, dat niet zelden het oordeel der Geneeskundige Adviseurs omtrent de aanneembaarheid van een bepaald persoon verschilt van dat van den geneesheer, die het onderzoek heeft ingesteld, al erkennen de Adviseurs ook den volle te nauwkeurigheid, waarmede dat onderzoek verricht werd. In een der Staten van de Noord-Amerikaansche Unie is zelfs reeds aan een Universiteit een bizondere leerstoel opgericht voor de beoefening der geneeskunde, in verband met

Verhouding tusschen onderzoekende geneesheeren en Adviseurs.

Studie der ver' zokeringsgeneeskunde.

[

Sluiten