Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

morgen B een door A geweigerden post afsluiten. Één zoodanig geval bewijst niets, noch omtrent te groote gestrengheid bij het geneeskundig onderzoek aan de zijde der eene Maatschappij, noch omtrent oppervlakkigheid daarvan aan de zijde der andere.

De Maatschappijen zeiven weten dan ook wel beter, en niet zelden lichten zij elkander in omtrent de oorzaak van het afwijzen, wanneer de bij de eene Maatschappij geweigerde zich tot een andere Maatschappij wendt. Die andere zal dan heel vaak die oorzaak niet afdoende genoeg vinden om een afwijzing te motiveeren, en dus, als een nieuw onderzoek overigens gunstig uitvalt, tot aannemen overgaan.

De Directiën der Maatschappijen zien er dus niets bijzonders in, wanneer een verzekering, die door de eene Maatschappij afgewezen werd, door de andere wordt aangenomen. Des te zonderlinger is het, wanneer men Agenten van diezelfde Directiën zulke gevallen over en weer als argumenten tegen elkanders Maatschappijen hoort aanvoeren! Maar op het punt van concurrentie raakt men aan zonderlinge zaken gewoon!

Geheel iets anders dan het afwijzen is het uitstellen eener verzekering. Daardoor wordt de beslissing uitgesteld, totdat een bepaalde, geconstateerde abnormaliteit geweken kan zijn, teneinde dan te kunnen vaststellen, of zij werkelijk geweken is en geene schadelijke gevolgen achtergelaten heeft, dan wel of zij een blijvend karakter heeft aangenomen, dat tot weigering aanleiding geven kan. Met het oog op de practijk mag mij hier zeker wel de opmerking van het hart, dat een uitgestelde verzekering meestal een verloren verzekering is, want dat de candidaat betrekkelijk slechts zelden, na het verstrijken van den bepaalden termijn, voor een tweede onderzoek te vinden is. Heeren medici mogen hiermede ook wel eenigszins rekening houden.

Het uitstellen van verzekeringen.

V.

De hulp van den geneesheer, die de Levensverzekering-Maatschappijen behoeven bij het tot stand komen van elke verzekering bij overlijden, behoeven zij evenzeer bij het normale einde, dat zulk een verzekering behoort te nemen, n.1. bij den dood van den verzekerde. En het is hier de hulp juist van den huisdoctor, van den geneesheer, die den overledene in zijn laatste ziekte behandelde, welke ingeroepen moet worden.

Verklaring v»» Jen huis-doctö* >mtrentdedoods' >orzaak.

Sluiten