Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'm8e medici.

Onder de stukken, die bij de uitbetaling van het verzekerde kapitaal moeten worden overgelegd, behoort ook een verklaring van dien geneesheer betreffende de oorzaak van overlijden. Om de rechthebbenden op de uitkeering te helpen in het verkrijgen van die verklaring, hebben de meeste Maatschappijen vaste formulieren ingevoerd, waarop eenige vragen voorkomen, die door den huisdoctor beantwoord moeten worden.

Tegen het feit, dat de Levensverzekering-Maatschappijen de overlegging van zulk een verklaring eischen, protesteeren vele geneesheeren, — wel te verstaan vooral in Nederland en in Frankrijk. In andere landen is mij zoo goed als geen geval bekend, waarin daartegen bezwaar werd gemaakt. Doch ten onzent achten sommigen zich onbevoegd die verklaring omtrent de oorzaak van het overlijden af te geven. Zelfs heeft de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst dit gedurende eenigen tijd aan hare leden verboden. Maar niet alle medici zijn lid van de genoemde Maatschappij en het meerendeel hunner sloot zich niet' onvoorwaardelijk aan bij het toenmaals genomen besluit.

De levensverzekeraars moeten, al trachten zij de gronden, waarop dat besluit rustte, ook te weerleggen, niettemin de opinie van hen, die zich ook thans nog daarnaar gedragen, respecteeren. In de meeste gevallen gelukt het hun, hen te overtuigen (mij is tenminste bijna geen geval bekend, waarin ten slotte de verlangde verklaring niet werd overgelegd), maar er is geen enkele reden, den medici het koesteren dier opinie kwalijk te nemen.

Daarentegen meen ik met kracht ertegen te mogen protesteeren, dat sommige medici bij het verdedigen van de door hen aangenomen houding, voortdurend een toon aanslaan, die voor de Directiën der Maatschappijen in hooge mate kwetsend is, en zij blijkbaar geheel uit het oog verliezen, dat onder de Directeuren van Levensverzekering-Maatschappijen mannen zijn, die noch in ontwikkeling, noch in beschaving, noch zelfs als mannen van studie in eenig opzicht staan onder medicinae doctores, zoodat dezen laatsten wèl de vriendschappelijke toon der gelijkheid, maar volstrekt niet een barsche toon van meerderheid voegt. Bij verschil van opinie kan men dien niet zonder meer laten passeeren. En daar. waar sommige medici zich niet ontzien hebben te verklaren: „Gij, Levensverzekering-Maatschappijen, hebt met het „vasthouden aan Uwen eisch niets anders op het oog, dan te chica-

Sluiten