Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„neeren, om van de uitkeeringen af te komen", daar behoeft niets mij te weerhouden, dien heeren toe te roepen: „Gij, medici, die daar gesproken hebt, geeft ten eerste blijk, niet te weten, hoe men onder beschaafde lieden een discussie voert, en ten tweede toont ge geen begrip „te hebben van de rol, die de geneeskunde op het gebied der levensverzekering te vervullen heeft!" Het is inderdaad voor de Directiën een krachtige steun, dat zij zulk een overgroot aantal uitstekende geneeskundigen op haar zijde hebben, zoodat zij tegen dergelijke aantijgingen kunnen opkomen, zonder verdacht te worden van een aanval op de geneeskundige wetenschap in het algemeen. Van haar hooge achting voor de beoefenaars dier, ook voor haar, zoo hoogst gewichtige wetenschap geven zij dagelijks blijk.

Nadat ik dus tegen onverdiende verdachtmakingen — wellicht zonder nadenken uitgesproken, maar daarom niet minder kwetsend! — met nadruk opgekomen ben, zal ik mij verder beperken tot het behandelen der volgende vragen:

Waarom verlangen Levensverzekering-Maatschappijen de verklaring omtrent de doodsoorzaak?, en:

75 het geneeskundig beroepsgeheim een beletsel voor het afgeven dier verklaring ?

De noodzakelijkheid voor een Levensverzekering-Maatschappij, een verklaring omtrent de oorzaak van het overlijden te vorderen, wordt door vele buiten ons vak staanden ontkend. Toch bestaat die zeer zeker, en elke Maatschappij zou in de uitoefening van haar bedrijf hinderpalen ontmoeten, indien haar die verklaring onthouden werd. Zij zou daardoor bloot staan aan bedriegerijen van de zijde van het publiek, en — bij een vroegere gelegenheid wees ik reeds daarop — onder dat publiek schuilen nu eenmaal elementen, die tegenover Levensverzekering-Maatschappijen een buitengewoon ruim geweten hebben.

Sommige verzekeraars noemen hier in de eerste plaats het meermalen voorgekomen bedrog door zelfmoord1) van den verzekerde. Hun redeneering .komt op het volgende neer: „Hoewel tegenwoordig, op „goede gronden, de meeste Maatschappijen, nadat de verzekering „een zeker aantal jaren bestaan heeft, het verzekerde kapitaal uitbetalen, ook wanneer de verzekerde zelf een einde aan zijn leven

NoodzakelijK' heid -van de ve<' klaring omtret de doods-ooi" zaak.

Bedrog door zei'' moord.

!) Zie blz. 39.

Sluiten